Barn i fosterhjem kan ha behov for bistand fra et bredt spekter av velferdstjenester.  

For å forbedre samarbeidet mellom velferdstjenestene til barn og unge har Kunnskapsdepartementet sammen med Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og velferdsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Prop. 100 L foreslått flere regelverksendringer som skal styrke samarbeidet og samordningen av tjenestetilbudet til barn og unge. Lovproposisjonen ble lagt frem for Stortinget i mars 2021.  

Bufdir har på bakgrunn av forslagene i Prop. 100 L fått i oppdrag å utarbeide en veileder om reglene for velferdstjenestenes plikt til samarbeid i enkeltsaker, i samarbeid med de berørte fagdirektoratene. Veilederen skal ta utgangspunkt i hvordan disse reglene er foreslått i felles høringsnotat av 20. juni «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud»  

Endelig forslag til samarbeidsregler vil fremgå av kommende lovproposisjon, og må sees i sammenheng med Stortingets endelige utforming av disse.