Det er godt dokumentert gjennom tilsyn, undersøkelser og forskning at det ikke alltid foreligger tilstrekkelige opplysninger om barnets helse- og omsorgsbehov når det fattes vedtak om å flytte barnet ut av hjemmet. Dette kan medføre at barnet ikke får riktig tilpassing av tiltaket til sine behov, som igjen kan føre til risiko for barnets videre utvikling og helse. Det kan også bidra til utilsiktet flytting. Gjennom en tverrfaglig helsekartlegging er målet at barneverntjeneste, fosterhjem og institusjon blir bedre i stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet riktig omsorg og oppfølging.  

Bufdir har på oppdrag og Barne- og familiedepartementet utarbeidet forslag til innretning av, og rammer for et tverrfaglig helsekartleggingstilbud. Det er også satt av midler til utprøving av tverrfaglig helsekartlegging fra høsten 2021. 

Formålet med utprøving er å få erfaring med organiseringen som er foreslått i praksis, og mer kunnskap om plassering, innretning, samarbeid og innhold for å sikre en god tverrfaglig helsekartlegging på sikt. Utprøvingsperioden vil omfatte utvikling, utprøving, erfaringsinnhenting og evaluering og vil pågå i minimum ett år. Bufdir anslår at arbeidet med å sikre et nasjonalt tilbud vil påbegynne andre halvdel av 2022.