I 2020 var en av hovedprioriteringene for Bufdir å styrke rettsikkerheten på barnevernområdet ved å forbedre forvaltningskompetanse i det kommunale barnevernet.  

Alle landets barnevernstjenester fikk tilbud om et kurs der målsettingen er å gi et kompetanseløft i forvaltning og i dommene fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD).   

Den første delen av kurset tar opp hvilke konsekvenser de siste EMD- dommene har for norske barnevernsmyndigheter. I kursets andre del er målsettingen å øke grunnleggende forvaltningsforståelse. Det fokuseres på analytisk tilnærming, vurderinger og dokumentasjon.  

Kurset er fremdeles tilgjengelig på våre nettsider