Det følger av barnevernloven § 4-22, 3. ledd at barneverntjenesten i kommunen alltid skal vurdere om noen i barnets egen familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. 

Bufetat kan, hvis kommunen anmoder om det, bistå barneverntjenesten med rekruttering og vurdering av familier i barnets slekt eller nære nettverk i konkrete saker. Bufetat har i dag, og vil også etter barnevernsreformens iverksettelse, ha ansvar for at det til enhver tid finnes et tilstrekkelig og differensiert tilbud av fosterhjem. 

Det er utarbeidet en nettside med informasjon om hvilke grunnkrav som stilles til fosterforeldre, og om rekrutteringsprosessen