For å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner og nå ut til deler av befolkningen som er særlig opptatt av å gjøre en innsats for fellesskapet, har Barne- og familiedepartementet iverksatt en nasjonal dugnad for fosterhjemsrekruttering.  

Grunnlaget for innsatsen er lagt nasjonalt, mens den videre oppfølgingen av aktivitetene skjer lokalt rundt om i landet. Det handler konkret om å spre informasjon om behovet for fosterhjem til medlemmene via organisasjonenes møteplasser og digitale kanaler. Ambassadørorganisasjonene og Bufetat planlegger de lokale aktivitetene sammen, og blir enige om omfang og gjennomføring. 

I første omgang er tros- og livssynssamfunn invitert til et samarbeid for å gjøre behovet for fosterhjem kjent, og få enda flere til å vurdere om det å bli fosterhjem kan være noe for dem. Samarbeidet med ulike tros- og livssynssamfunn er blant annet viktig for å skaffe fosterhjem som kan ivareta barns etniske, språklige, kulturelle og religiøse tilknytning. 

Seks organisasjoner har så langt signert ambassadøravtalen 

Lese om den nasjonale dugnaden og ambassadøravtalen