Hovedmålsettingene med barnevernsreformen og fosterhjemsstrategien er å legge til rette for nærhet, forebygging, forutsigbarhet og kvalitet i tjenestetilbudene til barn og familier.  

Kommunene/barneverntjenestene
Bufetat
Statsforvalter