Bufdir har fagansvar på barn-, familie- og oppvekstområdet og i oppgave å legge til rette for tjeneste- og kvalitetsutvikling på våre sektorområder. Som ledd i dette utarbeider Bufdir tjenestekataloger. Hensikten med tjenestekatalogene er å tydeliggjøre forventninger til og ansvarsforhold mellom aktørene på områdene.   

På barnevernsområdet vil det finnes tre tjenestekataloger 

Gjennom tjenestekatalogene redegjør vi for ansvars- og oppgavedelingen mellom kommunene og staten på barnevern- og fosterhjemsområdet, angir hvilke krav som gjelder for tjenestene fra 1.1.2022 og våre anbefalinger med hensyn til innretningen av virksomheten i kommunene. Vi har som målsetting at tjenestekatalogene skal bidra til likeverdige tjenester for barn, unge og familier i hele Norge og sikre bedre forutsigbarhet for både brukere og aktører.  

Tjenestekatalogene vil også kunne danne grunnlag og være et instrument for Statsforvalter i deres veilednings- og tilsynsvirksomhet. 

Arbeidet med første versjon av tjenestekatalogene er nå i sluttfasen. De vil publiseres på Bufdirs nettsider medio juni 2021.