Familieråd er et møte der familien tar viktige beslutninger når situasjonen til et barn er vanskelig. Det kan være en god måte å finne løsninger på når et barn trenger hjelp.

Som nettverksteoretisk modell har familieråd tatt brukermedvirkning spesielt på alvor. De politiske føringene for økt bruk av familieråd aktualiserer denne modellen framfor andre nettverksbaserte modeller.

En beslutningsmetode

Familieråd er en beslutningsmetode som skal sikre at både barn, familie og deres utvidede nettverk involveres i arbeidet med å finne gode løsninger for barnet. Målet er at familien selv skal lage en plan for hvordan de kan endre barnets situasjon til det bedre. Barnevernstjenesten utarbeider så en tiltaksplan som støtter opp om familiens egen plan.

Familieråd er et frivillig hjelpetiltak, og det er familien selv eller offentlige ansatte som tar initiativ til rådet.

Les mer om familieråd: Fra Maorikultur til beslutningsmodell i senmoderne familier i Norge (tandfonline.com)

Film: Erfaringer med familieråd i Kongsberg barneverntjeneste
Hva er målet med familieråd?
Hvem deltar i familierådet?
Slik tilrettelegger du for barnets deltakelse
Film: Familieråd: om å være med
Hvorfor skal den utvidede familien delta?
Hvor mange deltar?
Hvilke voksne er involvert i et familieråd?
Hvilke sektorer bruker familieråd?
Familierådets historie
Juridisk grunnlag
Ivaretar kultursensitivitet og etnisitet