< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Familieråd - en håndbok for kommunal barnevernstjeneste

Gjennomføring av familieråd

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen


Flere ting skal organiseres og planlegges i forkant av et familieråd. Her er en oversikt over hva du bør ta hensyn til, aktiviteter, roller og ansvarsfordeling i planleggingsfasen.

  • Barn gruer seg mer til familieråd enn voksne er oppmerksomme på. Det er derfor viktig at voksne forbereder og legger til rette for barnet før et familieråd.
  • Det tar vanligvis fire til åtte uker fra det er bestemt at et familieråd skal holdes til møtet avvikles. I akutte situasjoner tar det kortere tid.
  • Et familieråd er et høytidelig møte med en klar struktur, men som skal tilpasses de barna og familiene det gjelder.
Film: Om å grue seg
Forberedelser og samtale om familieråd
Oppstartsmøte
Oppgaver etter oppstartsmøtet

Selve familierådsmøtet

Selve familierådsmøtet

Familierådsmøtet er delt i tre ulike deler. Her kan du lese om hva som skjer i hver del av møtet, og hvordan du gjennomfører et familieråd.

Del 1. Informasjon med alle parter
Del 2: Utvidet familie drøfter alene og lager en plan
Del 3: Familiens plan: presentasjon og dialog

Oppfølgende familieråd

Oppfølgende familieråd

Det er viktig å følge opp barnet, deltakerne og tiltakene som ble besluttet i familierådsmøtet. Det er saksansvarlig sitt ansvar å legge til rette for et oppfølgende familieråd.

Det er ingen regel på hvor mange oppfølgende familieråd som bør gjennomføres. Det varierer fra sak til sak, og det finner man ut i felleskap.

Tiltaksplan
Oppfølging av barnet og deltakerne
Oppfølgende familieråd
Familieråd i ulike situasjoner

Fosterhjemsarbeid

Fosterhjemsarbeid

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Familieråd brukes i økende grad i arbeidet med å rekruttere fosterhjem i slekt eller nettverk.

Vurder alltid barnets familie og nettverk som fosterhjem
Film: Fosterhjem i barnets slekt og nettverk
Familieråd fører til flere slektsplasseringer
Arranger informasjonsmøte med familien
Film: Introduksjon til familieråd

Institusjon

Institusjon

Barnevernreformen vil gi kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Det skal fortsatt være en statlig andrelinjetjeneste. Det blir viktig med gode tiltak for å styrke kvaliteten når barn må bo på institusjon.

Familieråd i statlige og private institusjoner
Viktig med godt samarbeid
Kommunen kan søke om tilskudd
Råd og tips for selve møtet
Oppfølging av familierådet

Familieråd i svært krevende situasjoner

Familieråd i svært krevende situasjoner

Det er ingen saksområder som egner seg spesielt dårlig for familieråd. Noen ganger kan det likevel være særlig spesielle forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig prosess.  Da vil det være riktig å vurdere om prosessen skal opprettholdes eller avbrytes.

Makt og maktrelasjoner i familien
Avbryt familieråd i svært krevende saker
Ingen saksområder egner seg dårlig

Familieråd i andre tjenester

Familieråd i andre tjenester

Flere kommuner har erfaringer med å ta i bruk familieråd i andre tjenester enn barnevernet, for eksempel på helsestasjoner, i familiens hus og i barnehabilitering.

Har lært seg og utviklet metoden

Ettervern

Ettervern

Familieråd bør brukes mer i ettervernarbeid. Det er viktig at barneverntjenesten tilrettelegger for at unge voksne vet hvem i nettverket sitt de kan gå til for å få støtte.

Film: Familieråd og ettervern
Familieråd sikrer informasjon om rettigheter
Utfordringer i overgangen til voksenlivet
Det går bedre med de som får ettervern
Tilrettelegg for emosjonell støtte
Ressurser i familie og nettverk

Høykonflikt og voldssaker

Høykonflikt og voldssaker

Familieråd kan bidra til å forbedre barnets situasjon, og bedre samhandling i familien og nettverket, også i saker med høy konflikt og vold.

Utprøving av familieråd i voldssaker
Barnas situasjon ble bedre
Barn gruer seg til familieråd

Undersøkelsesfasen

Undersøkelsesfasen

Bruk av familieråd i undersøkelsesfasen kan gi gode løsninger for barnet og ungdommen. I mange tilfeller kan det forhindre plassering i beredskapshjem eller på institusjon.

Gjennomføring av familieråd forutsetter samtykke fra foreldre og barn.

Familier kan være forbeholdne med å involvere familie og nettverk i denne fasen av en barnevernssak. Andre ønsker å involvere familie og venner så fort som mulig. Det er mange eksempler på at familieråd i undersøkelsesfasen kan forhindre plasseringer.

Aktuelle spørsmål i undersøkelsesfasen
Kongsbergs erfaringer med familieråd

Hastesituasjoner - akutt

Hastesituasjoner - akutt

Bruk familieråd i hastesaker når det er mulig. Familieråd i slike situasjoner tar sikte på å løse «her og nå» situasjonen og bidra til å finne andre løsninger når barnet allerede er plassert.

Bruk av familieråd i hastesituasjoner og akuttsaker
Familieråd kan forhindre plassering og forkorte tid på institusjon
Eksempler på hastesaker
Gjennomfør familieråd raskt
Delta via nett eller på telefon
Hvorfor bruke familieråd

Om familieråd

Om familieråd

Familieråd er et møte der familien tar viktige beslutninger når situasjonen til et barn er vanskelig. Det kan være en god måte å finne løsninger på når et barn trenger hjelp.

Som nettverksteoretisk modell har familieråd tatt brukermedvirkning spesielt på alvor. De politiske føringene for økt bruk av familieråd aktualiserer denne modellen framfor andre nettverksbaserte modeller.

En beslutningsmetode

Familieråd er en beslutningsmetode som skal sikre at både barn, familie og deres utvidede nettverk involveres i arbeidet med å finne gode løsninger for barnet. Målet er at familien selv skal lage en plan for hvordan de kan endre barnets situasjon til det bedre. Barnevernstjenesten utarbeider så en tiltaksplan som støtter opp om familiens egen plan.

Familieråd er et frivillig hjelpetiltak, og det er familien selv eller offentlige ansatte som tar initiativ til rådet.

Les mer om familieråd: Fra Maorikultur til beslutningsmodell i senmoderne familier i Norge (tandfonline.com)

Film: Erfaringer med familieråd i Kongsberg barneverntjeneste
Hva er målet med familieråd?
Hvem deltar i familierådet?
Slik tilrettelegger du for barnets deltakelse
Film: Familieråd: om å være med
Hvorfor skal den utvidede familien delta?
Hvor mange deltar?
Hvilke voksne er involvert i et familieråd?
Hvilke sektorer bruker familieråd?
Familierådets historie
Juridisk grunnlag
Ivaretar kultursensitivitet og etnisitet

 

Innføring og implementering av familieråd

Forutsetninger for en implementering

Forutsetninger for en implementering

Det kan være krevende å innføre en ny arbeidsmåte. Har du kunnskap om endringsprosesser og implementeringsprosesser er det større sjanse for å lykkes.

Bufetat har ansvar for å gi kommunene opplæring i familieråd. Mange kommuner har til tross for opplæring hatt vansker med å ta metoden i bruk.

Endringsprosesser er krevende, og mye godt arbeid starter med entusiasme og ender med skuffelse. Noen kommuner, som har vært godt i gang, har for eksempel sluttet å avholde familieråd når «ildsjelen» har byttet jobb.

Har du kunnskap om forutsetningene for en implementering og endringsprosesser, er det også større sjanse for å lykkes med innføring av familieråd.

Hovedgruppene i en implementeringsprosess
Fasene i en endringsprosess
Leders betydning i implementeringsprosessen
Hjelp og støtte til implementering
Roller, rammer og ansvar

Bufetat sin rolle

Bufetat sin rolle

Bufetat skal gi kommunene opplæring i familierådsmodellen, og har ansvar for å rekruttere og tildele familierådskoordinatorer. Koordinatoren skal hjelpe familien med å forberede og gjennomføre familierådet.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har fått i oppgave av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å

  • gi opplæring i familierådsmodellen til kommunene
  • gi metodestøtte
  • sørge for at kommunene har tilgang til familierådskoordinatorer

Bufetat har også ansvar for å rekruttere koordinatorer og gi dem opplæring og metodestøtte.

Det er ansatt nøkkelpersoner i alle regionene som har et spesielt ansvar for familierådsarbeidet.

Opplæring i familieråd
Familierådskoordinatorens rolle
Bufetats koordinatorgruppe
Kommuner med egne familierådskoordinatorer
Økonomi og kostnader
Materiell og ressurser i arbeidet

Relevante lenker, maler, tips og råd

Relevante lenker, maler, tips og råd
Tips og råd