Etter samtalen med barnet i tilknytning til oppfølgingsbesøket i fosterhjem met, skal det dokumenteres

  1. hva som var tema for samtalen
  2. og om og si så fall hva barnet gav uttrykk for i samtalen
  3. og hvordan barnets synspunkter og ønsker er vektlagt i vurderingen av om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet eller i fosterhjemmet.  

Det skal i referatet fra samtalen framgå hva barnet har gitt uttrykk og Ii vurderingen av om omsorgsplanen skal videreføres som den er eller endres, fskal det framgå hvilke vekt barnets syn har hatt i vurderingen og beslutningen.   

I vurderingen av hvilke vekt barnets meninger skal tillegges, skal det tas hensyn til barnets alder og modenhet.   Hvis barnets ønsker ikke er blir tatt til følge, skal det dokumenteres hva barnet mente og hvorfor det ikke ble tatt til følge.  Hvis barnets ønsker ikke blir fulgt, bør saksbehandler snakke med barnet om dette og forklare hvorfor, på en måte barnet forstår.  

Praktisk anbefaling