< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Faglige råd for oppfølgingsbesøk i fosterhjem

Etterarbeid etter oppfølgingsbesøk

Ved besøk i fosterhjem og når beslutninger som angår barnet skal tas, skal barnets syn innhentes, dokumenteres og vektlegges

Ved besøk i fosterhjem og når beslutninger som angår barnet skal tas, skal barnets syn innhentes, dokumenteres og vektlegges

Etter samtalen med barnet i tilknytning til oppfølgingsbesøket i fosterhjem met, skal det dokumenteres

  1. hva som var tema for samtalen
  2. og om og si så fall hva barnet gav uttrykk for i samtalen
  3. og hvordan barnets synspunkter og ønsker er vektlagt i vurderingen av om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet eller i fosterhjemmet.  

Det skal i referatet fra samtalen framgå hva barnet har gitt uttrykk og Ii vurderingen av om omsorgsplanen skal videreføres som den er eller endres, fskal det framgå hvilke vekt barnets syn har hatt i vurderingen og beslutningen.   

I vurderingen av hvilke vekt barnets meninger skal tillegges, skal det tas hensyn til barnets alder og modenhet.   Hvis barnets ønsker ikke er blir tatt til følge, skal det dokumenteres hva barnet mente og hvorfor det ikke ble tatt til følge.  Hvis barnets ønsker ikke blir fulgt, bør saksbehandler snakke med barnet om dette og forklare hvorfor, på en måte barnet forstår.  

Praktisk anbefaling

All relevant informasjon i samtale med barn skal dokumenteres

All relevant informasjon i samtale med barn skal dokumenteres

Barneverntjenesten skal dokumentere barnets medvirkning for følgende:  

  • hvorvidt barnet har fått anledning til å medvirke, og på hvilke måter barnet har medvirket
  • at barnet mottar og gis anledning til å gi tilbakemelding
  • om barnet var orientert om hva barnevernet ønsket å snakke med det om  
  • hva barnet er blitt hørt om, hva som var barnets syn, om barnet hadde andre temaer det sa noe om
  • om barnet fikk mulighet til å påvirke hva som ble dokumentert og hvem som fikk tilgang til opplysningene
  • om barnet ble forklart hvorfor dets ønsker ikke blir imøtekommet
  • hvem som var til stede og hvor samtalen fant sted
Samtale med barnet
Kunnskapsgrunnlag

Om den faglige anbefalingen

Om den faglige anbefalingen
Formål med anbefalingen
Slik er anbefalingen utarbeidet
Kunnskapsgrunnlag