Taushetsplikt er en plikt til å

Opplysninger som er taushetsbelagte skal i utgangspunktet ikke være tilgjengelige for andre enn den personen som mottar opplysningene. Taushetsplikten er begrunnet i hensynet til personlig integritet og personvern, samt tillitsforholdet mellom den enkelte og barnevernstjenesten eller familievernet. Taushetsplikten gjelder alle opplysninger om noens personlige forhold som har blitt mottatt i forbindelse med tjenesten eller arbeidet, og er hjemlet både i forvaltningsloven, barnevernloven og familievernkontorloven.

Taushetsplikt for barnevernstjenesten
Taushetsplikt for familievernet
Unntak fra taushetsplikten
Familievernet har plikt til å melde fra til barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten kan pålegge familievernet å utlevere informasjon
Sist faglig oppdatert 16. april 2018