For enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er det en egen asylprosess som skiller seg fra asylprosessen for voksne og barn i følge med sine foreldre. En viktig forskjell er at enslige barn som søker asyl for oppnevnt en egen representant før registreringen hos Politiets utlendingsenhet (PU).

Barnets representant er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. Representanten følger barnet gjennom hele asylsaken. Enslige barn som søker asyl får også oppnevnt en advokat. Advokaten skal ivareta barnets interesser og rettssikkerhet i hele asylprosessen.

Enslige barn som søker asyl i Norge skal registreres ved hovedkontoret til PU  i Oslo, der det er eget personell som registrerer barna. Etter registrering overføres enslige barn normalt til egne transittmottak for EMA (barn mellom 15 og 18 år) eller til omsorgssentre dersom barnet er under 15 år. Der er de til asylintervjuet er gjennomført.

Det er barnefaglig enhet i Utlendingsdirektoratet (UDI) som gjennomfører asylintervjuet og som behandler sakene som gjelder barn. Etter intervjuet overføres enslige barn normalt til egne mottak for personer mellom 15 og 18 år, eller til omsorgssenter dersom barnet er under 15 år. Her bor barnet mens asylsøknaden behandles.

Dersom det er tvil om barnets alder blir det foretatt en aldersundersøkelse.

Når asylsøknaden er behandlet av UDI skal barnets advokat formidle dette til barnet.

Privat plassering
Innvilget opphold
Avslag

 

Viktige begreper

Oversikt over viktige begreper fra ordlisten til UDI.

 

Omsorgssentre (Bufetat)

Mens asylsøknaden behandles skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter.

 

Asylmottak (UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge og drift av asylmottak.

Asylsøkere har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet.

Sist faglig oppdatert 08. mars 2017