Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker og barnevernstjenesten i omsorgskommunen kan begge vedta at et barn skal flytte i fosterhjem.

Når skal vedtak om flytting være iverksatt
Vedtak om omsorgsovertakelse før fylte 18 år
Hvem er involvert i vedtak om flytting