Har barnet spesielle behov, kan barneverntjenesten sette inn forsterkningstiltak for at fosterhjemmet skal klare oppgaven. Refusjon av utgifter skal avtales med Bufetat på forhånd.

Hvis forsterkningen av fosterhjemmet påfører staten utgifter
Hvem er involvert i avtale om refusjon
Frist for å avtale refusjon