Barn og unge som gruppe kan involveres i utredninger og i beslutninger knyttet til utvikling av kommunale eller statlige tiltak, i høringer og i forbindelse med tjenesteutvikling. Det kan også være aktuelt i statlig utvalgsarbeid knyttet blant annet til regelendringer og forslag til nye lover.  

Bufdir anbefaler faste og representative strukturer for å involvere barn og unge på systemnivå så langt det lar seg gjøre. Slike strukturer kan være faste brukerråd, faste møtestrukturer, regionale eller nasjonale nettverk av barn og unge, og lignende.  

Her er en sjekkliste som kan være til hjelp for å ivareta prinsipper for god medvirkning når man involverer barn som gruppe gjennom enkeltmøter, gjentagende møter eller samlinger over flere dager.  

Prinsippene for barn og unges medvirkning handler derimot først og fremst om hvilke holdninger vi har til barn og unge, og deres synspunkter. Reell medvirkning innebærer mer enn å kun lytte til barn og unge, men å på alvor vurdere deres perspektiver og meninger i den helhetlige beslutningsprosessen. Det er viktig å være bevisst på den faktiske innflytelsen barn og unge kan ha i ulike prosesser og hvordan deres synspunkter veies opp mot andre hensyn.