FNs barnekomité, som overvåker etterlevelse av Barnekonvensjonen, har slått fast at artikkel 12 utgjør et av de fire overordnede prinsippene i konvensjonen - de andre er retten til ikke-diskriminering, retten til liv og utvikling, og prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Retten til å si sin mening og bli hørt er derfor ikke kun en rettighet i seg selv, men må tas hensyn til ved fortolkningen og gjennomføringen av alle andre rettigheter. 

Barnekomiteen har også uttalt seg om hvilke grunnleggende krav som må være oppfylt i arbeidet med å involvere barn og unge. Komiteen er tydelig på at symbolske tilnærminger, som begrenser barns mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter, eller som gir barn rett til å bli hørt, men som unnlater å ta behørig hensyn til deres synspunkter ikke er reel medvirkning.  

Komiteen er også tydelig på at manipulering av barn fra de voksnes side, der barna blir fortalt hva de kan si, eller der barna utsetter seg for risiko ved å delta, ikke er etiske framgangsmåter og ikke kan forstås som gjennomføring av artikkel 12.  

Medvirkningsprosesser med barn og unge skal være: 

Åpne og informative
Frivillige
Basert på respekt
Relevante
Barnevennlige 
Inkluderende
Støttet av opplæring
Sikre og sensitive med hensyn til risiko
Etterrettelige