Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for å yte tjenester etter både lov om barneverntjenester (barnevernloven) og lov om helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven).

Hvert enkelt barn har krav på

Henvisning til spesialisthelsetjenesten/ BUP
Et tilbud til barnets beste
Et forsvarlig tilbud
Forsvarlighetskrav til institusjoner
Ansvarsfordeling mellom oppholdskommune og bostedskommune
Et helhetlig og koordinert tilbud
Samhandling på tvers
Eksempel