For å kunne iverksette tiltak etter barnevernloven må det foreligge forhold som gir grunnlag for dette. At barnet har en funksjonsnedsettelse gir i seg selv ikke grunnlag for hjelpetiltak eller for å plassere barnet utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven. Det samme gjelder dersom barnet på grunn av funksjonsnedsettelse har et større omsorgsbehov enn foreldre med alminnelig god omsorgsevne er i stand til å ivareta.
 
Dersom det iverksettes tiltak etter barnevernloven skal barnets beste alltid være avgjørende. Dette innebærer at barnevernet alltid må foreta en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av hva som vil være barnets beste i det konkrete tilfellet. Tjenester og tiltak som iverksettes etter barnevernloven skal være forsvarlige​.
 
Hjelpetiltak
Omsorgsovertakelse
Plassering utenfor hjemmet på grunn av alvorlige adferdsvansker
Hasteplassering
Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling
Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov
Familieråd i barnevernet