Barnevernstjenesten har plikt til å gi den som har sendt melding til barnevernstjenesten en tilbakemelding senest innen tre uker etter at bekymringsmeldingen er mottatt. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt.

Dersom bekymringsmeldingen kommer fra melder som omfattes av barnevernloven § 6-4 første og sjette ledd, skal barnevernstjenesten i tillegg informere melder om det er åpnet undersøkelsessak.

Hvis det er åpnet undersøkelse, skal melder få ny tilbakemelding fra barnevernstjenesten innen tre uker etter at undersøkelsene er avsluttet, med informasjon om saken er henlagt eller om barnevernstjenesten følger opp saken videre.