Barnevernstjenesten har i utgangspunktet ikke plikt til å informere melder om hvilke tiltak som er iverksatt, det gjelder også meldere som er omfattet av barnevernloven § 6-4 annet og tredje ledd, for eksempel helse- og omsorgstjenesten.

Barnevernstjenesten kan likevel gi tilbakemelding om planlagte og iverksatte tiltak til denne gruppen meldere, dersom det er nødvendig at melder får kjennskap til tiltakene av hensyn til melders videre oppfølging av barnet. I vurderingen av om melder kan få opplysninger om tiltakene, må barnevernstjenesten vurdere om det er nødvendig for å fremme barnevernstjenestens oppgaver.

Synliggjør behov for informasjon om iverksatte tiltak
Barn med komplekse og sammensatte tilstander
Behov for individuell plan?