På bakgrunn av resultatene av gjennomført oppfølging må statlig regional barnevernmyndighet vurdere tiltak for den enkelte institusjon og for de statlige institusjonene som helhet. Regionen har instruksjonsmyndighet i kraft av sitt eierskap, for de statlige institusjonene og kan blant annet benytte kompetansehevningstiltak, herunder veiledning og opplæring, omorganisering og økonomiske tiltak.

Dersom statlig regional barnevernmyndighet kommer til at institusjonen ikke lenger oppfyller kvalitetskravene og kravet til forsvarlig drift, må regionen ta stilling til spørsmålet om grunnlaget for videre drift og eventuelt hvilke virkemidler som skal benyttes for å sikre at institusjonen 3 oppfyller kvalitetskravene og kravet til forsvarlig drift. De tillitsvalgte skal trekkes inn i saken så fort som mulig, jf. Hovedavtalen i staten kap. 1 og 4 med tilpasningsavtalen for Bufetat.