Statlig regional barnevernmyndighet har i kraft av å være eier og ansvarlig for etablering og drift av barneverninstitusjoner jf. bvl. § 5-1, ansvar for at de statlige barneverninstitusjonene drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter gitt med hjemmel i barnevernloven.

Statlig regional myndighet skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. bvl. § 2-3 tredje ledd og retningslinjer gitt av Bufdir 1. mars 2009.