Statlig regional barnevernmyndighet skal sørge for at skjemaet - ”Statlig regional barnevernmyndighets årlige oppfølging av statlige barneverninstitusjoner” - fylles ut av alle statlige institusjoner hvert år. Oppfølgingen skal utføres på bakgrunn av utfylt skjema og øvrig dokumentasjon og kunnskap om institusjonen, for eksempel foreliggende institusjonsplan, rapporter fra tidligere oppfølginger, informasjon fra fagteamene, avviksmeldinger m.v.

Rapportene fra fylkesmannens individtilsyn og fra siste systemrevisjon skal alltid inngå i grunnlaget for oppfølgingen.2 Statlig regional barnevernmyndighet skal på bakgrunn av opplysninger om den enkelte institusjon foreta en konkret vurdering av hvilke områder og temaer som skal være gjenstand for særskilt oppfølging. Endringer i institusjonen fra foregående oppfølgingsbesøk skal særlig belyses.

Oppfølgingen skal bidra til å sikre at institusjonens praksis er i samsvar med det som er beskrevet i institusjonsplanen og utfylt skjema. Et virkemiddel i denne sammenheng er at statlig regional barnevernmyndighet kan gjennomføre separate samtaler med leder, stedfortreder og enkelte utvalgte ansatte ved institusjonen.