Kunnskap om belastninger akuttplasseringer har for barn, traumefeltet og brukermedvirkning danner i hovedsak det faglige grunnlaget for veilederen. De ansatte i akuttiltakene må derfor ha kompetanse i utsatte barns generelle og spesielle omsorgsbehov, traumebevisst omsorg, krise- og stresshåndtering, observasjon, brukermedvirkning og samarbeid, forebygging av uheldig samspillsmønstre og forebygging og avdekking av rusproblematikk. Kompetansen vedlikeholdes med jevnlig faglig oppdatering, veiledning og trening.