UnIKT er eit program som skal styrke arbeidet med digital deltaking. UnIKT skal medverke at fleire digitale satsingar kan bli til nytte for heile befolkninga. UnIKT skal stimulere til gode, inkluderende digitale prosjekt retta mot allmenta.

Møteplass

UnIKT-forum har over 30 medlemmar frå brukarorganisasjonar, offentleg sektor, fagmiljø og næringsliv. Forumet arrangerer møte om aktuelle tema tre ganger årleg.  Møta gratis og er opne for alle interesserte. 

Noen av våre arrangenenter har vært streamet eller gjennomført som webinar. Disse kan ses her.

Tilskot

UnIKT støttar prosjekt innan universell utforming av teknologi ved å gi tilskot som vert delt ut etter søkad og i konkurranse med andre. Vi lyser som regel ut i janar. 

På tilskotssidene kan du sjå kva for prosjekt som har fått støtte tidlegare (inkludert andre område som bygg og transport).  

Statistikk

 På sidene for levekårsstatus for personar med nedsett funksjonsevne  finn du IKT-statistikk mellom anna om: tilgang og bruk, syn på offentlege digitale tenester, IKT-bruk blant eldre, barrierar, universell utforming av norske nettstadar, universell utforming i stillingsannonsar. 

Kontakt:

Tone Alexandra Larsen
Tone Alexandra Larsen
Seniorrådgivar

Tlf: 466 14 340