Bufdir arbeider for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Vi arbeider for å nå regjeringens målsetting om et universelt utformet samfunn.

Vi arbeider med:

  • å iverksette regjeringens politikk på området og gir innspill til nye satsinger
  • å samle og videreformidle kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer tilgjengelighet og deltakelse
  • erfaringsdeling og kompetansehevning


Av konkrete tiltak kan det nevnes at vi: