Norge universelt utformet 2025 - Konsultasjonsprosess

Vi viser til invitasjon fra Deltasenteret datert 21. mars i år vedrørende innspill til regjeringens arbeid med universell utforming fram mot 2025. Standard Norge vil med dette gi noen synspunkter på hvilke områder vi tror standarder kan bidra i tiden framover.

Bakgrunn


Standardisering var et av områdene som er blitt evaluert i handlingsplanen 2009-2013. Utvikling av standarder innenfor områder som er evaluert har vært positiv. Evalueringen viser imidlertid at kjennskap til og bruk av standarder blant kommuner og fylkeskommuner kan bli bedre.

Standard Norge har etablert en handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming. Handlingsplanen er basert på innspill fra myndigheter og andre interessenter. Standard Norge fikk i 2011 ansvaret for ledelsen og sekretariatet av en strategisk rådgivningsgruppe for universell utforming innenfor europeisk standardisering. Ledelsen av dette arbeidet gir Norge muligheten til å være førende for utviklingen av standarder for universell utforming i Europa.

Innspill på områder


Regjeringens mål er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å følge opp denne politiske målsetningen mener vi standarder kan være et viktig og nødvendig verktøy å benytte innenfor en rekke samfunnsområder.

  • Utvikle standarder som spesifiserer hva som må ivaretas og forslag til løsninger for universell utforming av eksisterende bygninger. Arbeidet med universell utforming av eksisterende bygningsmasse innebærer betydelige kostnader for samfunnet. Utvikling av standarder som kan angi generelle krav til universelt utformede løsninger vil kunne forenkle planleggingsarbeidet. Spesielt vil dette være viktig på kommunalt nivå.
  • Velferdsteknologi. Med en økende andel eldre i befolkningen vil vi ha behov for å utvikle løsninger som gjør det mulig for eldre å klare seg selv så lenge som mulig uten hjelp fra andre/samfunnet. Det er derfor behov for en rekke produkter og tjenester i hjemmet som gjør dette mulig. Krav til interoperabilitet og universell utforming for disse produktene og tjenestene vil være avgjørende for at mange av dem kan tas i bruk. Utvikling av standarder som angir krav til produktene og tjenestene vil kunne sikre at de dekker det behovet brukeren har.
  • Samferdsel. Et viktig område der det er behov for utvikling av en rekke standarder som gir krav i forhold til universell utforming. Videreutvikling av reisekjeden.no vil kunne gi prosjekteringsansvarlig et godt verktøy for planlegging av produkter og tjenester innenfor dette området.
  • Tjenester. Tjenesteutviklingen er økende i samfunnet. Når Norge ratifiserer FN-konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser vil det være behov for standarder som definerer kravene til universell utforming i tjenesteutførelsen. Standard Norge er allerede i gang med å lage standarder innenfor dette området. Dette arbeidet bør videreutvikles.
  • Internasjonal koordinering. Standard Norge har ansvaret for en strategisk rådgivningsgruppe for universell utforming innenfor europeisk standardisering. Muligheten denne rollen og dette arbeidet gir bør utnyttes i det videre arbeidet innenfor dette området.
  • Nasjonal koordinering/standardenes rolle i forhold til lover og forskrifter. Utvikling av standarder brukes innenfor mange områder som en metode for å utfylle lover og forskrifter. Eksempler på dette finnes nasjonalt og internasjonalt. Denne rollen må klargjøres slik at de som bruker standardene kan være sikre på hvilke krav de skal forholde seg til i utviklingen av produkter og tjenester.

    Det er utviklet en rekke standarder innenfor ulike området. Det er viktig at standardene er konsistente i forhold til hverandre. Mange av standardene brukes også på tvers av fagområder, særlig IKT-standardene. Utvikling av termer og definisjoner er viktig i alt standardiseringsarbeid. Med termbasen SNORRE har Standard Norge et verktøy som gir myndigheter og samfunnsinteresser et godt utgangspunkt for å ta i bruk en enhetlig terminologi innenfor dette området.
  • Videreutvikling av eksisterende områder; IKT og bygg. Standard Norge har allerede utviklet en rekke standarder innenfor viktige samfunnsområder. Disse standardene må oppdateres i tråd med samfunnsutviklingen og tilbakemeldinger fra bruken av dem. Det fremkommer også stadig nye behov for standarder innenfor disse områdene som må ivaretas i tiden fremover.
  • Tilgjengeliggjøring. Det er viktig at standardene gjøres kjent og blir tatt i bruk når de foreligger. Standarder Norge informerer om standardene, det gjennomføres kurs om dem og i enkelte tilfelle lages det veiledninger til standardene. Evalueringen av eksisterende handlingsplan viser at planleggere i kommuner og fylkeskommuner kjenner for dårlig til standardene. Standard Norge tror derfor det vil være viktig å utvikle løsninger som gjør det lettere for eksempelvis kommuner å få kjennskap til å bruke standardene. Eksempel på en slik løsning kan være videreutvikling av reisekjeden.no rettet spesielt mot kommuner/fylkeskommuner.

 

Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015