1)      LDO støtter opp under hovedkonklusjonen i Evalueringen av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 utarbeidet for BLD av Oslo economics, januar 2013, (Evalueringen) om at handlingsplanen bør videreføres.

2)      Samtidig mener LDO at Evalueringen er forsiktig når den konkluderer med at «Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om en fullstendig måloppnåelse av alle tiltakene i handlingsplanen vil være tilstrekkelige for å nå den politiske målsettingen om at Norge skal være universelt utformet i 2025»

3)      LDO mener at dersom vi skal nå den overordnede målsettingen om et universelt utformet samfunn innen 2025 må handlingsplanen bygges ut, konkretiseres og gjøres mer forpliktende.

a)      Det vises i denne sammenheng til FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som er vedtatt ratifisert av Norge i juni 2013. En fremtidige handlingsplan bør selvfølgelig, i likhet med dagens handlingsplan, eksplisitt bidra til å oppfylle denne.

b)      Artikkel 9 regulerer tilgjengelighet og gjør det til et grunnleggende og tverrgående prinsipp. Av artikkel 9 nr.1 fremgår innledningsvis:

«For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene.»

c)      For at tilgjengelighetstiltak skal bli effektive har FNs høykommissær for menneskerettigheter uttrykt følgende i årsrapport om CRPD av 26. januar 2009 (A/HRC/10/48):

“It is necessary first and foremost that minimum standards and guidelines for the accessibility of services and facilities open to the public be adopted. Such standards and guidelines should be comprehensive and address the various types of barriers that persons with different impairments might face. Provisions should be made both with reference to new and existing buildings, and regulate a timeframe and the nature of interventions for progressive conformity, and consultation with organizations of persons with disabilities.”

4)      LDO stiller spørsmål ved hvor stor vekt Evalueringen kan tillegges:

a)      På områder der ombudet sitter med førstehånds kunnskap fremstår evalueringen som mindre solid

b)      Evalueringen begrenser seg til å behandle kun to av handlingsplanens fire hovedinnsatsområdet. Kan videre anbefaling bygge på en evaluering av bare innsatsområdene - bygg og anlegg og – planlegging og uteområder, ikke også de andre to svært viktige innsatsområdene - transport og – IKT?

5)      Det er viktig at handlingsplanen reelt oppfyller den funksjonen den er uttalt å skulle ha. Ellers kan det oppstå en fare for at den virker tilslørende ved å fremstå som om den ivaretar mer enn den faktisk gjør. Det følger for eksempel av dagens handlingsplan at den skal støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny plan- og bygningslov. LDO kan imidlertid ikke se at handlingsplanen i nevneverdig grad støtter spesielt opp under diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

6)      Det er viktig at neste handlingsplan har et særlig fokus på også å støtte opp under diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, dersom denne skal kunne utgjøre et reelt bidrag til å nå målet innen 2025

a)      Etter ombudets syn oppfyller handlingsplanen i dag funksjonen med å støtte opp under ny plan- og bygningslov for nye bygg og anlegg og nye uteområder

b)      Den foreliggende Evalueringen foretar ikke noen vurdering av om handlingsplanen støtter opp under diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Derimot «snus vurderingstemaet» til en vurdering av om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven støtter opp under ny plan- og bygningslov

7)      Ombudet støtter konklusjonen i Evalueringen om at tiltakene i dagens handlingsplan ikke er dekkende for å bidra til oppgradering av eksisterende bygg og uteområder

8)      Ombudet mener at vi ikke vil kunne nå målet innen 2025 om vi ikke fra 2014 iverksetter effektive tiltak for å bidra til universell utforming av eksisterende bygg og uteområder. Det må iverksettes et arbeid for identifisere hvilke tiltak som bør iverksettes og settes klare tidsfrister for disse.
Det påpekes fra ombudet i tilknytning til dette:

a)      Dagens tiltak er langt fra dekkende for å oppnå målet innen 2025

b)      Plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har så langt i begrenset grad bidratt til universell utforming av eksisterende bygg og uteområder. Årsakene til dette er flere, men her pekes det særlig på at:

i)        Plikten er lagt på den enkelte virksomhet og ikke byggets eier

ii)       Det er forutsatt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at det skal komme forskrifter om universell utforming av eksisterende bygg og uteområder i plan- og bygningsloven. Foreløpig har vi kun fått en hjemmel til at det i fremtiden kan gis slike forskrifter. Frem til forskrifter er på plass har Likestillings- og diskrimineringsnemnda så langt lagt til grunn at det etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bare kan pålegges virksomheter «enklere tiltak», herunder:

(1)   Tiltak som kan oppfylles uten større økonomiske investeringer

(2)   Tiltak som må kunne oppfylles uten at det får innvirkning på de samfunnsmessige prioriteringene som skal foretas ved utarbeiding av forskrifter etter plan- og bygningsloven

iii)     Nemndas praksis bygger på føringer i forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og BLDs rundskriv om Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

9)      Ombudet mener at vi heller ikke vil kunne nå målet innen 2025 om vi ikke fra 2014 iverksetter effektive tiltak for å bidra til universell utforming av arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, herunder universelt utformede informasjons- og kommunikasjonsteknologiløsninger innenfor arbeidslivs- og utdanningssektoren.

 

Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015