Innspill til møte med BLD 19. april 2013 ang. forslag til en fremdriftsplan for å nå den vedtatte visjonen om et universelt utformet samfunn frem mot 2025.

En effektiv velferdspolitikk forutsetter gode, helhetlige løsninger for den enkelte innbygger. Husbanken skal fortsette arbeidet med å skape større forståelse hos andre velferdsaktører samt byggenæringen for at bolig og en universelt utformet boligmasse er en grunnleggende del av husstandenes velferd. Utarbeidelse av samarbeidsavtaler og oppfølgingen av disse er et sentralt verktøy for å forankre samarbeidet både sentralt og regionalt.

Arbeidet med universell utforming har en klar velferdspolitisk betydning. Det er et viktig bidrag til at den økende andelen eldre kan bo lengst mulig hjemme. I tillegg vil samhandlingsreformen føre til at kommunene i økende grad må kunne sørge for et egnet botilbud til innbyggere som blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten.

Det store potensialet for økt måloppnåelse når det gjelder universell utforming og energieffektivisering ligger i eksisterende bygningsmasse. Husbanken skal i hovedsak rette innsatsen mot eksisterende boligmasse. Å gjøre en større del av eksisterende boligmasse universelt utformet er særlig viktig for å bidra til at et økende antall eldre kan bo hjemme lengre. Dette skal sees i sammenheng med områdeløft og arbeid rettet mot andre utsatte boområder.

En satsing på boligløsninger for eldre vil bli stadig viktigere gitt de demografiske utfordringer vi står overfor. Husbanken har en viktig rolle å fylle i statens eldresatsing når det gjelder bolig. For å få dette til kreves bevisstgjøring og faglig utvikling internt, at vi signaliserer samarbeidsvilje til andre aktører og at vi arbeider for å utvikle våre produkter for best mulig å møte utfordringene.

Husbanken har også en viktig rolle i å påvirke kommunene til en mer utstrakt dialog med bransjeaktører når det gjelder ønsket samfunnsutvikling. Dette for å få en bedre arealplanlegging og utvikling av fremtidsrettet boligløsninger som vil muliggjøre et marked for boliger med en slik kvalitet at folk kan bo lengst mulig hjemme. Ikke bare boliger, men også uteområder og lokalmiljøer er svært viktige her. Universell utforming forutsetter at boligen og nærmiljøet er sosialt, økonomisk og fysisk tilgjengelig for aktiv deltagelse. I alt dette arbeidet gjelder det å vurdere ambisjonsnivået, slik at vi konsentrerer oss om mulighetenes kunst og ikke så mye regelverket regulering.

Husbanken skal i hovedsak forholde seg til profesjonelle aktører som kommuner, kunnskapsmiljøer, byggebransje og boligbyggelag, som i stor grad ivaretar den direkte kontakten overfor enkeltpersoner. Vi skal ha særlig fokus på sentrale beslutningstakere i kommune og bransje gjennom samarbeidsavtaler, kunnskapsformidling og dialog. Det er spesielt viktig å legge til rette for at kommunene har mulighet til å ivareta sitt ansvar for boligpolitikken på en best mulig måte, og at det lokale boligpolitiske arbeidet blir en del av kommunenes planprosesser. Dette skal skje både gjennom den direkte kontakten med kommunene, og gjennom å samordne de statlige aktørene.

Husbanken har god erfaring med at vår etatsvise handlingsplan er nyttig som verktøy. Husbanken utga «Handlingsplan universell utforming – 2011-2015» i august 2011. I «Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013» omtales denne slik:

«Intervjuer med Husbanken avdekker at Husbankens handlingsplan fører til at det er enklere å arbeide strukturert og målrettet. Av intervju med Husbanken fremkommer det at handlingsplanen fører til at alle regionale kontorer rapporterer inn resultat. Vår vurdering er at handlingsplanen derfor har ført til at egne tiltak i Husbanken har blitt fulgt opp gjennom interne prosesser.»

Når det gjelder arbeidet med universell utforming, skal Husbanken fokusere på å: 

 • Fortsette arbeidet med å skape større forståelse hos andre velferdsaktører for at bolig og en universelt utformet boligmasse er en grunnleggende del av husstandenes velferd.
 • I samarbeid med NAV-HMS og kommunens arbeid for økt bruk av tilpasningstilskudd og heistilskudd (jf. tiltak under universell utforming) til å bedre eldres mulighet til å fortsette å bo hjemme. 
 • Etablere, dokumentere og spre kunnskap om gode prosjekter på heisinstallering gjennom et tett samarbeid med kommune, borettslag/boligbyggelag/NBBL, NAV og Husbanken.
 • I dialog med kommunene og andre aktører i satsingskommunene etablere et kunnskapsgrunnlag for potensialet for heisprosjekter og sette måltall ut fra dette.
 • Bidra til varige tilpasninger for økt tilgjengelighet og ha et særlig fokus på familier med funksjonshemmede barn og yngre funksjonshemmede.
 • Samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet om Informasjonsprogrammet og Kompetanseprogrammet for kommuner og fylkeskommuner (K5), og legge vekt på å formidle kunnskap om fordelen av å velge universelt utformede løsninger for alle aldersgrupper.
 • Jobbe aktivt med å etablere tilgang til boligrådgivningstjeneste i alle landets kommuner.
 • Stimulere til økt bruk av grunnlån til prosjekter som fremmer universell utforming.
 • Gi tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag, sameier og lignende.
 • Styrke arbeidet med innhenting, systematisere og spre kunnskap om forbilde- og pilotprosjekter.
 • Bruke pilotprosjekter aktivt for bedre kvalitet i eksisterende boligmasse og økt kunnskap om innovative løsninger for nye boliger

 

Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015