Høgskolen i Oslo og Akershus, v/ fakultet for helsefag, takker til invitasjon om å komme med innspill.

Fagmiljøet knyttet til masterutdanningen i rehabilitering har følgende innspill:

 1. Styrke universell utforming som tema i forskning og i utdanninger.
  Dette gjelder for utdanninger innen fag som rehabilitering, pedagogikk, planfagene, og innenfor humaniora.
 2. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fremhever i artikkel 4 i) at «statene skal fremme opplæring i de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon, for fagfolk og personale som arbeider med mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at de lettere kan sørge for den bistand og de tjenester som garanteres gjennom disse rettigheter». Dette må følges opp gjennom skole- og utdanningssystemet på alle nivå og innenfor alle relevante fagområder. Handlingsplanen bør bidra til å styrke dette arbeidet.
 3. Vektlegge samfunnsdeltakelse, bredt forstått, i fortolkningen av universell utforming.
 4. Styrke kunnskapsdannelsen om samspillet menneske-omgivelser.
  Dette innebærer at forskning og undervisning innenfor folkehelse og rehabilitering skal inkludere universell utforming. Slik kan også forståelsen for variasjoner i funksjonsevne som en dimensjon ved et rikt menneskelig mangfold bli tydeligere.
 5. Styrke overgangen mellom teori og praksis og vektlegge kunnskapsbasert praksis.
 6. Videreutvikle og øke kunnskap om universell utforming i utdanningene.
  Fremme et arbeid for å oppnå bedre tilgjengelighet til det å kunne få en utdannelse. Handlingsplanen bør prioritere ny forskning og å gjennomføre konkrete tiltak som kan gjøre det enklere for studenter med funksjonsnedsettelser å velge å ta en høyere utdanning.
 7. Etablere en premie for studentoppgaver om temaet universell utforming.
  Aktuelle tema bekjentgjøres som tema for en oppgave, som studenter innenfor ulike fagområder kan arbeide med på bachelornivå eller på masternivå. Det nedsettes en faglig jury som tildeler eventuelle gode oppgaver gull- eller sølvmedalje, inkludert en mindre pengepremie. Hvis det ikke er oppgaver som er gode nok, holdes premieringen tilbake. Studentoppgavene skal kunne løses enten som praktisk eller teoretisk oppgave.

Begrunnelse for foreslåtte tiltak

Universell utforming er et nytt og tverrfaglig forskningstema, som er svært aktuelt både for rehabilitering, folkehelse, pedagogikk, samfunnsfag, sosialfag, planfag, arkitektur, ingeniørfag med mer. Så langt har temaet ikke godt inkludert i utdanningene. Dette svekker en kunnskapsbasert gjennomføring av universell utforming på alle fagområder. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fremhever i artikkel 4 f) og 4 g) at forskning og kunnskapsutvikling innenfor universell utforming er viktig. For å oppnå et bedre kunnskapsgrunnlag for en konkret gjennomføring av universell utforming på alle områder må emnet hentes inn i utdanningene og i forskningen. Det er ikke tilstrekkelig med kartlegginger og utredninger, det er også behov for større, tverrfaglige forskningsprosjekt hvor etikk, lovgivning, politikk og praksis kan ses i en sammenheng. FN-konvensjonen understreker at det både er behov for forskning på universell utforming og bevisstgjøring av at menneskerettighetene gjelder allment. I norsk sammenheng har disse dimensjonene vært gitt for lite prioritet hittil i handlingsplanen, derfor er det nå viktig i videreføringen at universell utforming profesjonaliseres ved å bli tatt inn i utdanningene slik at ulike fagpersoner får anledning til å engasjere seg i dette emnet. 

Rehabiliteringsprofesjoner som ergo- og fysioterapi bør bli mer sentrale kunnskapsleverandører i dette arbeidet. Universell utforming er forankret i en relasjonell forståelse av funksjonshemming. Denne modellen står sentralt både i bachelorutdanningene i fysio- og ergoterapi, i masterutdanningen i rehabilitering og i den offentlige tiltaksstrukturen i rehabiliteringsfeltet. Vi ser at den relasjonelle modellen også er sentral i FN-konvensjonens forståelse av funksjonshemming. Dette understreker ytterligere behov for at et faglig arbeid med universell utforming forankres tydelig i utdanningene.

Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015