Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til brev fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Deltasenteret datert 21.3.2013 med invitasjon til å delta i konsultasjonsprosess om videre arbeid med universell utforming. Det inviteres til møte onsdag 17.april. På grunn av reise er aktuell seksjon her i DN - Friluftslivseksjonen - forhindret fra å møte denne dagen.

DNs bidrag i arbeidet med oppfølgingen av regjeringens handlingsplan har i første rekke vært knyttet til friluftslivsområder, og da i første rekke statlig sikra områder, der det offentlige har gitt økonomiske bidrag til erverv/leieavtale og/eller tilrettelegging. Aspekter rundt uu og tilgjengelighet for alle er en integrert del av vårt ordinære arbeid med friluftslivsområder. Det vil det også være framover. Ut fra vår erfaring på dette konkrete feltet, bør det være en generell målsetning om at uu-arbeidet så langt som råd skal inngå i virksomhetenes ordinære arbeid. Vi ser imidlertid behov for at det forsatt holdes nasjonalt fokus på temaet, gjennom samlinger, uu-nettside og nasjonale planer.

Published 08. May 2015
Updated 08. May 2015