For personer med høreapparat er teleslynge et viktig tilretteleggingstiltak. For personer med nedsatt hørsel med høreapparat er teleslynge et viktig tilretteleggingstiltak. Teleslynger finnes i ulike varianter; vanlige teleslynge i rom, skrankeslynger, halsslynger og stol- eller puteslynger. Teleslynger brukes alltid sammen med en lydkilde. Som regel brukes det en mikrofon som lydkilde for teleslynger.  En teleslynge lager et magnetfelt og fungerer som en slags radiosender som overfører et signal fra en lydkilde (ofte en mikrofon) direkte til brukerens høreapparat eller CI-apparat (Cochlea Implantat) med telespole. 

De fleste høreapparat og CI-apparater har innebygget telespole som oppfatter signalene fra teleslyngen. Normalt må brukeren selv velge å lytte via mikrofonen (M) i apparatet eller via telespole (T). Noen apparater kan også kombinere kildene (M+T).

 

Prinsippskisse teleslynger

Teleslynger har spesielt god nytteverdi der det er høy bakgrunnsstøy, i store saler og i møterom, og der antall deltakere gjør det upraktisk å benytte individuelle mottakere. Mange har også glede av å bruke teleslynge (halsslynge) i egen bolig for å lytte til TV.
Med teleslynge "flytter" man lyden fra lydkilden (som kan være en person som prater i mikrofon) rett inn i øret til brukeren. Det øker taletydelighet signifikant og reduserer sjenerende bakgrunnsstøy.

Når flere rom med teleslynge ligger vegg-i-vegg, kreves en spesiell teleslyngeløsning kalt faseslynge for å unngå forstyrrelser ved overføring av signaler fra ett rom til naborommet. Teleslyngeforsterkeren til en faseslynge er også ganske annerledes enn til en perimeterslynge (vanlig teleslynge). En faseslynge må ha 2 teleslyngeforsterkere med en fasedreining av signalet mellom de 2. De fleste leverandørene bygger disse gjerne sammen i én enhet. Det betyr at kostnadene ved en faseslynge gjerne blir 2 til 4 ganger så høy som for en vanlig teleslynge.

Veileder: Ønskes detaljert informasjon om teleslynger, sjekk "Teleslyngeguide - En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til".

NB! Det er lovpålagt å ha teleslynge eller tilsvarende trådløs lydoverføring i offentlige bygg der det er installert høyttaleranlegg. Lydoverføringsanlegget må prosjekteres og installeres av fagfolk. Det er viktig med måling av resultat etter installering.


TEK 17 sier i § 13-6. Lyd og vibrasjoner:
"I byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket."

Det er viktig at teleslyngeanlegg sjekkes regelmessig (f.eks. 1 gang pr mnd.).

Fastmontert teleslynge

Et teleslyngeanlegg består av en forsterker og en elektrisk kabel som legges i en slynge rundt arealet som skal inngå i lyttefeltet. Forsterkeren og tverrsnittet på kabelen må velges ut ifra størrelsen på rommet (slyngens areal). Forsterkeren omdanner lyd fra musikk- og mikrofonanlegg til strøm i slyngen, som dermed skaper det magnetfeltet som overfører lyden til høreapparat/CI-apparat. Normalt anbefales at teleslyngen legges langs gulvlisten i et rom, men ved større arealer kan det være riktig å legge slyngen høyere.

Her er noen anbefalte verdier for slyngekabel:

  • Romstørrelse 150-250 m2 : 2 x 0,75 mm2 kabel og 1 eller 2 sløyfer
  • Romstørrelse 250-350 m2 : 2 x 1,50 mm2 kabel og 2 sløyfer
  • Romstørrelse 350-500 m2 : 2 x 2,50 mm2 kabel og 2 sløyfer

I rom hvor det deles taushetsbelagt eller sensitiv informasjon er fastmontert slynge ikke egnet. Det er viktig å være klar over at en vanlig teleslynge også virker utenfor det arealet den omfavner. Det betyr at det er mulig å lytte til en teleslynge i tilliggende rom (overhøring). Likeledes vil to teleslynger i tilstøtende rom normalt forstyrre hverandre med overhøring. Det finnes noen teleslyngeforsterkere som tillater teleslyngen å bli lagt i et mønster som motvirker stråling utenfor arealet (faseslynger), se ovenfor. Det er også viktig å kjenne begrensninger i forhold til bruk av teleslynge. Nærhet til høyspentledninger, trikk og tog vil være problematisk, og det kan være utfordrende å sikre jevn feltstyrke (dekning) i lokalet.

Prosjektering

Den klare fordelen med teleslynger er at det er enkelt i bruk og brukeren slipper å henvende seg for å få utlevert lytteutstyr. På denne måten oppleves situasjoner mindre stigmatiserende. Installering av teleslynger krever imidlertid en viss prosjektering på forhånd for å sikre godt sluttresultat. Teleslyngen må prosjekteres og installeres av fagfolk for å sikre et godt sluttresultat, da det i et bygg er mange faktorer som kan innvirke negativt på slyngens virkningsgrad (romutforming, armering, materialbruk, etc.). Det er viktig at slyngen har en forsterker med nok effekt, at slyngekabelen har riktig tverrsnitt og at kabelen installeres i riktig høyde i forhold til brukerne.

Alternativet som ikke trenger stor prosjektering eller installasjon, er trådløse mottagere (halsslynge).

Se også på HLF sitt nettsted om tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt hørsel. 

Skrankeslynge

Skrankeslynger er kompakte teleslynger som passer til bruk i resepsjonsskranker, billettluker og handledisker.

Alle offentlige resepsjoner (skranker) er lovpålagt å ha installert skrankeslyngeanlegg.

En skrankeslynge består av en mikrofon, en liten teleslyngeforsterker og en liten teleslynge. Teleslyngen kommer normalt innlagt i "putetrekk" som gjør den lett å installere. Typisk størrelse er 30x50 cm, og den kan festes under bordet/skranken med skruer eller borrelås.
Skrankeslyngeputen installeres normalt i 90º vinkel under skranken på innsiden. Dette gir den beste effekten for personer med høreapparat som står foran skranken.

NB! En skrankeslynge krever at resepsjonisten snakker i mikrofonen. Det er derfor viktig at mikrofonen plasseres slik at den er lett å nå og med minst mulig avstand til resepsjonistens munn. Skrankeslynger kan ikke benyttes på skranker av metall, men der kan trådløs lydoverføring vurderes.

Stolslynge eller puteslynge

Lik skrankeslynge, men i bærbar utgave til bruk i stolputer o.l.

Halsslynge eller minislynge

En halsslynge er en personlig teleslynge som brukeren bærer rundt halsen og som gir signal direkte til høreapparat (i T-stilling). Den mottakeren som halsslyngen er koblet til, får signalet (lyden) trådløst fra en sender. Halsslynger kan ha ulike mottakere; FM-mottaker, IR-mottaker, digital. Alle disse typer trådløse overføringsmåter fungerer bra, men de har litt ulike egenskaper. Ved bruk av halsslyngemottager unngår man overhøring mellom rom, noe som også gjør prosjekteringen mye enklere. Med halsslynge kan man justere volum individuelt og man kan sitte hvor man selv vil i lokalet. Halsslynger kan brukes i flere tilrettelagte rom i samme bygning ("poolløsning"). Ulempen er at man har en enhet rundt halsen.

 

Published 29. June 2015
Updated 27. June 2019