Et høyttalersystem betegner oftest en fast installasjon som består av en eller flere høyttalere og en eller flere forsterkere. Til systemet kobles lydkilder som f.eks. mikrofoner, PC, "smartboard" m.m. Mikrofonene kan tilkobles med kabel, eller de kan være trådløse.

Høyttalersystemer benyttes i mange sammenhenger i det offentlige rom, både for personer med nedsatt hørsel og for allmennheten generelt. Dessverre er det ofte dårlig lyd fra slike systemer. Et høyttalersystem for tale er for eksempel ikke godt egnet for å spille av musikk, og vice versa. For å gjengi tale med mest mulig tydelighet må det benyttes mikrofoner, forsterkere og høyttalere som har en frekvensfiltrering som gir optimal taleforståelse (tydelig konsonantområde, ikke overvekt av bass).

Prinsippskisse høyttalersystem

Illustrasjonen viser et fast installert lydanlegg (mikrofon- og høyttalersystem) med teleslynge. Dette er et eksempel på et typisk lydanlegg for klasserom/større møterom som skal legge til rette for mange-til-mange kommunikasjon.

  • Gode høyttalere for tale har frekvensfiltrering tilpasset den menneskelige stemme og reduserer uønsket spredning og refleksjon av lyden i rommet.
  • Et system for tale er mindre egnet for avspilling av musikk og omvendt.
  • Et jevnt lydbilde er til nytte for alle.
  • Antall høyttalere velges etter størrelse på rom, akustikk, type høyttalere etc.
  • Flere høyttalere rundt i et stort lokale (auditorium, idrettshall m.m.) er bedre enn en kraftig høyttaler i en ende av rommet.

Viktig at høyttalere løftes i høyden og vinkles mot lyttere. Ellers er det fare for at de fremste radene absorberer talelyden.

For at alle skal høre like godt hva som blir sagt, er det avgjørende med jevn og god distribusjon av lyden i hele lytterområdet – ikke bare til den som sitter nærmest høyttalerne (lydutjevning). En tradisjonell høyttaler, også kalt rundtstrålende høyttaler, sprer lyden bredt og vidt, og skaper ofte uønskede lydrefleksjoner. 

Søylehøyttalere

Et godt høyttalersystem for tale benytter søylehøyttalere for å redusere uønsket spredning og refleksjon av lyden. Slike høyttalere er designet for styrt lydutjevning i møte- og undervisningsrom. Selv om lydutjevning siker et homogent lydfelt i et rom og skaper kort avstand til lydkilden, er det avgjørende med et korrekt signal/støy-forhold. Normalthørende voksne vil uanstrengt lytte ved et nivå som ligger på +10 dB, men kan klare seg med et nivå som ligger på ca. +4 dB. Personer med nedsatt hørsel må imidlertid ha et signal/støy-forhold på mer enn 10 dB for å oppfatte tale. Det er viktig å merke seg at barn har et større behov av godt signal-støyforhold og talen må derfor ligge på +15 dB og oppover. Det betyr at det ønskede signalet må være 15 dB sterkere enn bakgrunnsstøyen. (Dette har bl.a. sammenheng med at barn har et mindre ordforråd enn voksne.)

NB! Det er bedre å installere flere høyttalere "nedover" i et stort lokale, enn å bruke en kraftig forsterker og store høyttalere i en ende. Det er avgjørende at høyttalere løftes i høyden og vinkles mot lytterne. Monteres høyttalerne for lavt kan konsonanter og tale-lyd absorberes av personene som sitter på de fremste radene og dermed skape et dårligere lydbilde for de som sitter bak. Antallet høyttalere som er nødvendig for å gi et godt og jevnt lydbilde avhenger av rommets størrelse, akustikk og høyttalertype.

Published 29. June 2015
Updated 27. June 2019