Tiltak 4: Barn, ungdom

a) Ung.no skal tilby lhbti-ungdom relevant informasjon

Tiltak

Ung.no skal tilby lhbti-ungdom relevant informasjon når de møter sine utfordringer.

Status

Avsluttet.

Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Unge funksjonshemmede og Bonju Sámit fikk i oppdrag å gi tekstinnspill til nye artikler på ung.no, i tillegg til å gjennomgå og kvalitetssikre eksisterende informasjon på nettsiden. Innspillene ble integrert på ung.no i løpet av våren 2018.

Dette tiltaket ses i sammenheng med tiltak 4b og 31a.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Ung.no skal bidra til å normalisere ulike identiteter knyttet til kjønn og seksualitet

Tiltak

Ung.no skal bidra til å normalisere ulike identiteter knyttet til kjønn og seksualitet.

Status

Avsluttet.

Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Unge funksjonshemmede og Bonju Sámit fikk i oppdrag å gi tekstinnspill til nye artikler på ung.no, i tillegg til å gjennomgå og kvalitetssikre eksisterende informasjon på nettsiden. Innspillene ble integrert på på ung.no i løpet av våren 2018.

Dette tiltaket ses i sammenheng med tiltak 4a og 31a.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

c) Kartlegging av spørretjenesten på ung.no

Tiltak

Ungdommenes bruk av «nultelinjetjenesten» på ung.no (spørretjenesten) «Spørsmål og svar» skal kartlegges. Hva trenger de hjelp til/ hva søker de råd og veiledning om.

Status

Avsluttet.

Konkurranse for å gjennomføre kartleggingen ble utlyst høsten 2019, og prosjektet hadde sin oppstart desember samme år. Sintef har på bestilling fra Bufdir gjennomført en kartlegging av spørretjenesten på ung.no. «Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no» ble lansert september 2019. Kartleggingen ser på hva ungdom spør om innen seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika på ung.no. Rapporten ser også på svarene i spørretjenesten, og hvorvidt redaksjonelt innhold svarer til ungdommens spørsmål og utfordringer. Basert på rapporten har Bufdir/ung.no satt flere tiltak til oppfølging av funn. Flere av disse tiltakene ble igangsatt høsten 2020, og tiltakene vil være aktivt med inn i 2021 og videre utvikling av tjenesten.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 5: Familier - kompetanse i familieverntjenesten

Tiltak

Det skal videreutvikles og spres kompetanse om lhbti-temaer til medarbeiderne i familieverntjenesten.

Status

Pågående – i rute.

Enerhaugen familiekontor arrangerte i november 2018 en nasjonal konferanse for familievernet om lhbtiq-tematikk.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 6: Barnevern

a) Integrering av skk i grunnutdanningene som leder til arbeid i barnevernet

Tiltak

Det skal vurderes hvordan seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan integreres i grunnutdanningene som leder til arbeid i barnevernet i samråd med universitets- og høyskolesektoren.

Status

Avsluttet.

I 2018 ble det laget nye læringsutbyttebeskrivelser for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger. Arbeidet ble avsluttet samme år, og forskriften med de nye læringsutbyttebeskrivelsene ble vedtatt i mars 2019.

I 2020 har det vært en lignende prosess opp mot de nye masterutdanningene for barnevernet som skal etableres. Dette er ikke grunnutdanninger, men det er fortsatt relevant for tiltaket, særlig med tanke på regjeringens forslag om å innføre masterkrav for arbeid i kommunalt barnevern. Lovforslaget skal behandles av Stortinget denne våren.

Bufdir leverte innspill på forslag til læringsutbyttebeskrivelser for de nye masterutdanningene i september 2020. Innspillet fra Bufdir var at det er «behov for å øke barnevernets kompetanse på å møte behovene til skeive barn og unge som kommer i kontakt med barnevernet. Bufdir foreslår derfor at kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold inngår i retningslinjene. Kunnskapsdepartementet skal etter planen vedta de endelige læringsutbyttebeskrivelsene i januar 2021.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Evaluering av Rosa kompetanse barnevern

Tiltak

Bufdir vil, i samarbeid med FRI, evaluere Rosa kompetanse barnevern som grunnlag for videreutvikling av tiltaket.

Status

Avsluttet.

Bufdir har inngått avtale med NTNU Samfunnsforskning om å evaluere tiltaket Rosa kompetanse barnevern. Evalueringen er gjennomført og rapporten ble lansert i 2019.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

c) Rekruttering av lhbti-fosterforeldre

Tiltak

Bufdir vil videreføre arbeidet med å rekruttere flere lhbti-fosterforeldre.

Status

Pågående – i rute.
Fokuset på rekruttering av lhbtiq-fosterforeldre er ivaretatt i det generelle rekrutteringsarbeidet, blant annet gjennom bruk av bilder av likekjønnede par i rekrutteringsaktiviteter og utarbeiding og deling av en artikkel på sosiale medier om et homofilt par som er fosterforeldre.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 7: Barnevern

a) Kunnskapsutvikling om antall lhbti-personer som er brukere av barnevernstjenester eller er fosterforeldre

Tiltak

Utvikle mer kunnskap om hvor mange lhbti-personer som er brukere av barnevernstjenester eller er fosterforeldre.

Status

Avsluttet.

Rapporten «Skeive barn og unge i barnevernet» består blant annet av en spørreundersøkelse blant ledere og ansatte i barnevernstjenesten, hvor et av spørsmålene omhandler hvor mange skeive barn de selv anslår å ha vært i kontakt med gjennom sitt arbeid (s. 43-48). Svarene på disse spørsmålene er med på å gi en indikasjon på omfanget av barn og unge som er brukere av barnevernstjenester. På side 155 i rapporten oppsummerer forskerne forsøk på å innhente kunnskap om antallet skeive fosterforeldre.

 

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Gapanalyse

Tiltak

Vurdere behovet for en gapanalyse av forholdet mellom lhbti-barns/-ungdoms behov og barnevernets tilbud.

Status

Avsluttet.

«Det er foretatt en modifisert gapsanalyse i rapporten «Skeive barn og unge i barnevernet» (s. 27-29, 165). Gapene belyses gjennom rapporten i sin helhet, og i siste kapittel påpeker rapporten noen av områdene hvor den finner diskrepans mellom barnevernets tilnærminger og skeive barn og unges behov

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

c) Kunnskapsutvikling om lhbti-barn og barn som bryter kjønnsnormer i barnevernet

Tiltak

Utvikle mer kunnskap om barn som utfordrer kjønnsnormer og lhbti-barn som bor i barnevernsinstitusjoner og i fosterhjem, som bedre kunnskapsgrunnlaget i barnevernstjenesten om hva som hjelper unge for å kunne ha det kjønnsuttrykket de ønsker.

Status

Avsluttet.

Rapporten «Skeive barn og unge i barnevernet», er en omfattende og banebrytende rapport om skeive barn og unge i barnevernet. Rapporten bidrar til mer kunnskap om barn og unge som brukere, men gir også ledere og ansatte i barnevernstjenesten et godt kunnskapsgrunnlag til å iverksette tiltak m.v. som kan hjelpe unge i barnevernets omsorg til å ha bedre møter med barnevernet.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 8: Barnehage og skole

a) Ny opplæringslov

Tiltak

Det er sendt på høring et lovforslag der det vil være en tydelig nulltoleranse mot alle former for mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser i skolen. Lovforslaget dekker alle diskriminerings- eller trakasseringsgrunnlag, herunder kjønn, livssyn, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering eller annet. Loven vil dersom den blir vedtatt blant annet innebære:

  • Aktivitetsplikt. En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Aktiviteten skal skje raskt. Den skjerpede aktivitetsplikten gjelder særskilt dersom en ansatt er den som mobber eleven.
  • Styrket klageadgang. Hvis skolen svikter kan elever og foreldre enkelt melde saken til fylkesmannen. Fylkesmannen skal raskt ta stilling til saken og følge opp til problemet er løst.
  • Dagbøter til de som ikke følger opp. Dagbøter kan ilegges kommuner som ikke følger fylkesmannens pålegg. Dette vil virke preventivt og tvinge fram aktivitet i de tilfellene det er nødvendig.

Status

Avsluttet.

Ny lov trådte i kraft 1. august 2017. De nye reglene skal sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, gjennom en lovfestet nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser. Den nye håndhevingsordningen skal lede til et regelverk som er enklere, raskere og mer brukervennlig.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet.

b) Kompetansepakke til barnehager, skoler og kommuner

Tiltak

Regjeringen vil styrke kompetansen i barnehager, skoler og kommuner til å forebygge og håndtere mobbing. Det skal utvikles en kompetansepakke som kan tilpasses ulike behov i barnehagene og skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene. Barnehager i disse skolekretsene/ kommunene skal også få tilbud om tilsvarende støtte.

Status

Pågående – i rute.

Det er utviklet en kompetansepakke som kan tilpasses ulike behov i barnehagene og skolene. Inkluderende barnehage- og skolemiljø består av tre ulike tilbud og er tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

c) Informasjon til mobbeofre og deres familier

Tiltak

Regjeringen skal gjøre det enklere for mobbeofre og deres familier å få informasjon om hvordan de kan nå fram med sakene sine:

  • Det vil bli etablert en ny portal på internett som skal gjøre det enklere for barn, unge og foreldre å finne informasjon om tiltak mot mobbing.
  • Styrking av Barneombudet, slik at de kan støtte barn og unge i saker som er spesielt vanskelige, være en «vaktbikkje» overfor kommunene og styrke innsatsen for omsorgs- og læringsmiljøet i barnehagene.
  • Ny telefon- og chattjeneste. Lavterskeltilbud for barn og unge som strever i mobbesaker og trenger noen voksne å snakke med.
  • Det er opprettet ordning med fylkesvise mobbeombud. Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og skole.

Status

Avsluttet.

Nettsiden nullmobbing.no ble lansert i 2016, og målet med siden er å gi informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og hvilke rettigheter de har, nettsidene oppdateres i tråd med gjeldende regelverk.

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet.

Tiltak 9: Barnehage og skole - Læringsressurser til lærerutdanningene om gruppebaserte fordommer

Tiltak

Det skal utvikles læringsressurser rettet inn mot lærerutdanningene og gruppebaserte fordommer.

Status

Pågående – i rute.

Arbeidet med utformingen av læringsressursene er i gang. Forskere og relevante fagfolk fra lærerutdanninger/forskningsmiljøer deltar i utformingen av materialet. HL-senteret koordinerer arbeidet.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Tiltak 10: Barnehage og skole - Læreplanverket for grunnopplæringen

Tiltak

De tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal prioriteres i arbeidet med å fornye læreplanverket for grunnopplæringen.

Status

Pågående – i rute.

Utvikling av læreplaner i fagfornyelsen for grunnskolefag og gjennomgående fag i videregående opplæring er gjennomført. De nye læreplanene gjelder for skolene fra skoleåret 2020/21. I læreplanene er de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring prioritert.

Folkehelse og livsmestring er ett av tre prioriterte tverrfaglige temaer som nå er vektlagt i de fagene hvor det er relevant. Selvrespekt, mellommenneskelige relasjoner og seksualitet er emner som omfattes av det tverrfaglige temaet.

For eksempel i samfunnsfag skal elevene etter 7. årstrinn «kunne reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne». Faget skal også bygge opp under holdninger og verdier som toleranse, likeverd og respekt.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med fagmiljøer utviklet en kompetansepakke for å støtte innføring av nytt læreplanverk. Kompetansepakka inneholder en egen modul om tverrfaglige temaer.

På udir.no er det publisert en tekst som skal støtte forståelsen av de tverrfaglige temaene.

Utdanningsdirektoratet planlegger våren 2021 å utvikle støtteressurser om seksualitet og kjønn, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Tiltak 11: Barnehage og skole - Digital mobbing

Tiltak

Ved igangsettelse av tiltak 12 om digital mobbing i tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut» skal også lhbti-tematikken inkluderes.

Status

Pågående – i rute.

Tiltak 12 i «En god barndom varer livet ut» ble avsluttet april 2016, uten et lhbtiq-perspektiv. Lhbtiq-perspektivet ivaretas i stedet i øvrig arbeid på tangerende områder, som i digital ressurs om voldsforbyggende opplæring i barnehage og skole og i arbeidet mot hatprat.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Utdanningsdirektoratet.

Tiltak 12: Barnehage og skole

a) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Tiltak

I utarbeidelsen av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal følgende tiltak i «Meld. St.19 (2015–2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen» ivaretas: Regjeringen vil tydeliggjøre i rammeplanen at barnehagen har ansvar for å utvikle barnas toleranse for et mangfoldig samfunn og dermed bidra til å demme opp for fordommer og diskriminering basert på kjønn, legning, funksjonsnedsettelse, etnisitet, kultur, religion og livssyn.

Status

Avsluttet.

I rammeplanenes kapittel 1 «Barnehagens verdigrunnlag» og kapittel 3 «Barnehagens formål og innhold» er barnehagens ansvar tydeliggjort. Under kapittelet «Likestilling og likeverd» står det blant annet: «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.»

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

b) Kompetansetiltak for barnehager og skoler

Tiltak

Stimulere til kompetansetiltak for å gi kompetanseheving for barnehageansatte vedrørende seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kompetansetiltak kan for eksempel være veiledningsmateriale i forbindelse med ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og/eller kurs i regi av frivillige organisasjoner.

Status

Pågående – i rute.

Tematikken berøres gjennom kompetansehevingstilbudet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», gjennom fokuset på de spesielt sårbare barna. I det nettbaserte tilbudet er tematikken inkludert når det gjelder barnehagers og skolers kompetanse om å avdekke og forebygge sårbarhet. FRI/Rosa kompetanse driver i tillegg kursing av barnehager og skoler om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Tiltak 13: Idrett - Frivillige organisasjoners arbeid mot trakassering og diskriminering

Tiltak

Gjøre frivillige organisasjoner, herunder i idretten, kjent med § 14 om organisasjoners og utdanningsinstitusjoners plikt til å forebygge og forhindre trakassering og § 19 om arbeidsgivers aktivitetsplikt i lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Status

Pågående – i rute.

Tematikken er blant annet inkludert i Kulturdepartementets tilskuddsbrev til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) under punktet om overordnede prioriteringer: «... NIF skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Departementet forutsetter at NIF setter måltall og/eller konkrete målsettinger for kjønnsbalanse, alder, etnisk bakgrunn, funksjonsevne og seksuell orientering i alle ledd i organisasjonen og for organisasjonens virksomhet».

Ansvarlig: Kulturdepartementet.

Tiltak 14: Arbeidsliv - Trepartssamarbeidet om likestilling i arbeidslivet

Tiltak

Myndighetene vil vurdere å ta opp til drøfting i arbeidsgruppen for likestilling i arbeidslivet, under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, å inkludere innsats mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i trepartssamarbeidet om likestilling i arbeidslivet.

Status

Pågående - i rute.

Lhbtiq-handlingsplan var satt på dagsorden på møte i arbeidsgruppen med arbeidslivets parter om likestillling i arbeidslivet i november 2020.

Arbeidslivets parter har også fått mulighet til å komme innspill til ny lhbtiq handlingsplan i 2020.

KUD vurderer om tiltaket skal avsluttes eller videreføres i ny plan med ny tiltakstekst.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet.

Tiltak 15: Arbeidsliv

a) Nettsider for arbeidsgivere

Tiltak

Bufdir skal utvikle og spre enkle nettsider til bruk for arbeidsgivere, med eksempler på god praksis, presentasjonsmaler, nyttige verktøy.

Status

Pågående - i rute.

Bufdir har utviklet veiledning til aktivitets- og redegjørelsesplikten på bufdir.no/arp.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Samlinger for arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner

Tiltak

Bufdir skal utvikle og gjennomføre samlinger for arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner gjennom planperioden, for å styrke kompetansen om bekjempelse av diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i arbeidslivet, legge til rette for erfaringsutveksling samt å presentere tilgjengelige ressurser og verktøy blant annet på internett, jf. forrige pkt. Samlingene kan bl.a. fokusere på hvordan seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan integreres i virksomhetenes planer og strategier mot diskriminering og for mangfold.

Status

Pågående - i rute.

Bufdir inviterte til seminar desember 2019, og inviterte bredt. Da koronapandemien inntraff vurderte Bufdir muligheten for et webinar, for eksempel i forbindelse med Oslo Pride. Bufdir valgte likevel å utsette seminaret til ressursene rundt Arbeids- og redegjørelsesplikten (ARP) var klare til å brukes. Vi vurderer derfor et webinar knyttet opp til ARP høsten 2021. Se også tekst i tiltak 20 b), for mer informasjon om ARP.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 16: Hatkriminalitet

a) Felles definisjon av og registreringsrutiner for hatkriminalitet i politiet

Tiltak

Definisjon og registreringsrutiner for hatkriminalitet skal være felles for alle landets politidistrikter.

Status

Avsluttet.

Gjennomført, men fortsatt behov for fokus.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Politidirektoratet.

b) Veileder for politiets registrering av hatkriminalitet

Tiltak

Politidirektoratet skal lage en veileder for politiets registrering av hatkriminalitet.

Status

Avsluttet.

Gjennomført, men fortsatt behov for fokus.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Politidirektoratet.

Tiltak 17: Hatkriminalitet - Utvikling av hatkriminalitet som fagområde i politiet

Tiltak

Større fagmiljøer og rom for spesialisering i politiet.

Status

Pågående – i rute.

Ti av tolv politidistrikter har gjennomført studiet om hatkriminalitet ved Politihøgskolen. Studiet blir gjennomført for andre gang med deltagere fra politidistriktene. Det er i 2019 besluttet at hatkriminalitet skal være del av obligatorisk årlig opplæring for etterforskere og påtalejurister i 2020. Politidistriktenes rapporteringer til Politidirektoratet tyder videre på at hatkriminalitet har fått større oppmerksomhet i politidistriktene og at hatkriminalitet gis prioritet. Det er likevel variasjoner mellom politidistriktene og behov for fortsatt fokus.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Politidirektoratet.

Tiltak 18: Hatkriminalitet - Hatkriminalitetsbestemmelsene i straffelovgivningen

Tiltak

Vurdering av hatkriminalitetsbestemmelsene i straffelovgivningen.

Status

Pågående – i rute.

Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet finansiert en utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet. Utrederningen foreslår at kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk tilføyes som diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Spørsmålet har vært hørt og det gjenstår å skrive en proposisjon.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak 19: Hatkriminalitet - Offentliggjøring av hatkriminalitetsstatistikk

Tiltak

Det skal regelmessig offentliggjøres statistikk som viser utviklingen av hatkriminalitet fra anmeldelse gjennom alle ledd i straffesakskjeden.

Status

Pågående – i rute.

Politidirektoratet utarbeider årlig en nasjonal statistikk over anmeldelser for hatkriminalitet. Fra tidligere har det av tekniske årsaker ikke blitt publisert statistikk over saksavgjørelser. Vi har nå en annen mulighet og har som mål å kunne lage en løpende statistikk på avgjørelser fra og med 2018-årgangen.

Politiets STRASAK-rapport for 2018 har en egen omtale av utviklingen innen hatkriminalitet over de siste fem årene (2014–2018). I rapporten vises det til at oppklaringsprosenten totalt sett for hatkriminalitet var 50 prosent i 2018, og at den slik ligger tett opp til oppklaringsprosent for alle lovbrudd. Oppklaringsprosenten viser en positiv økning i perioden 2014–2018.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Barne- og likestillingsdepartementet.