Tiltak 40: Innsats globalt

a) Støtte menneskerettighetene til lhbti-personer i utenriks- og utviklingspolitikken

Tiltak

Støtte menneskerettighetene til lhbti-personer i utenriks- og utviklingspolitikken.

Status

Pågående – i rute.

Utenriksdepartementet har videreført arbeidet med å fremme menneskerettighetene til lhbti-personer internasjonalt både gjennom politisk engasjement og støtte til ulike tiltak. Covid-19 pandemien rammet lhbti-personer uforholdsmessig hardt. Smitteverntiltak medførte i mange land en svært begrenset mulighet til å videreføre langsiktig rettighetsarbeid for å endre diskriminerende lover og holdninger i samfunnet. Mange erfarte også økt sårbarhet for fattigdom, vold og ensomhet som følge av karantene og portforbud. Tilgang til ikke-diskriminerende og sikre helsetjenester ble vanskeligere, og rammet blant annet lhbti-personer med hiv/aids og helsetjenester for transpersoner.

FNs høykommissær for menneskerettigheter var tidlig ute med å rette søkelyset på lhbti-personers særlig utsatte situasjon, og behovet for en inkluderende tilnærming til håndtering av pandemien. Dette var også hovedfokus i rapporten fra FNs uavhengige ekspert for seksuell orientering og kjønnsidentitet til FNs generalforsamling. Norge ga aktivt støtte til dette arbeidet både gjennom finansiell støtte til høykommissærens arbeid, og gjennom støtteinnlegg i FNs 3. komite sammen med nordiske land og FNs kjernegruppe i New York. Under resolusjonsforhandlinger i FNs 3. komite økte oppslutningen om den toårige nordiske resolusjonen om utenomrettslige og summariske henrettelser, som setter fokus på sårbare grupper inkludert seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. Norge støttet også et felles nordisk innlegg knyttet til en rapport om såkalt konverteringsterapi som ble fremlagt i FNs menneskerettighetsråd av den uavhengige eksperten.

Gjennom mekanismen for periodiske landhøringer i FNs menneskerettigheter ga Norge anbefaling om avkriminalisering av homofili i Guinea og Malawi, tiltak for å bekjempe homofobi og hatefulle ytringer i Bulgaria og bekjempelse av straffefrihet i voldssaker rettet mot lhbti-personer i Honduras. Norge er blant de landene som har gitt flest anbefalinger knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Behovet for styrket innsats for å sikre menneskerettighetene til lhbti-personer står også sentralt i den bilaterale dialogen med en rekke land, og hvor den negative utviklingen i våre nærområder, som Ungarn og Polen har fått særlig oppmerksomhet.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet/Norad.

b) Allianser med nasjonale og internasjonale lhbti-organisasjoner

Tiltak

Opprettholde og etablere allianser med nasjonale og internasjonale lhbti-organisasjoner.

Status

Pågående – i rute.

Utenriksdepartementet har oppretthold god kontakt med nasjonale og internasjonale lhbti-organisasjoner, både i Norge og gjennom utenriksstasjonene. Som følge av Covid-19 ble det liten anledning til fysiske møter i 2020, men dialogen har vært videreført gjennom ulike digitale møteplasser og kanaler.

Samarbeidet med FRI og andre norske organisasjoner gir viktig tilgang til regionale og internasjonale nettverk, med mulighet for å utveksle erfaringer fra ulike land og satsinger. Norge deltar i Equal Rights Coalition, en koalisjon av 40 land som samarbeider med FNs høykommissær for menneskerettigheter og sivilt samfunn for å fremme rettigheter for LHBTI og inkluderende utvikling i alle land. Koalisjonen har tatt til orde for å sikre en rettighetsbasert tilnærming til Covid-19 tiltak og inkludering av lhbti-personer i humanitære innsatser.

Arbeidet med ny nasjonal handlingsplan mot diskriminering av LHBTI-personer har også gitt anledning til dialog med flere norske sivilsamfunnsorganisasjoner om aktuelle utfordringer i lys av blant annet Covid-19 pandemien.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet.

c) Støtte til organisasjoner og tiltak som fremmer menneskerettighetene til lhbti-personer

Tiltak

Støtte organisasjoner og tiltak som fremmer menneskerettighetene til lhbti-personer.

Status

Utenriksdepartementet:

Pågående – i rute.

Utenriksdepartementet støtter en rekke organisasjoner og tiltak for å fremme menneskerettighetene til lhbti-personer, inkludert gjennom utenriksstasjonene, Norad og EØS-finansieringsordningene. I tillegg til å støtte multilaterale organisasjoners arbeid for å ivareta rettigheter for LHBTI-personer bl.a. innenfor helse og utdanning, støtter Norge norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, som gjennom sine nettverk og samarbeid med lokale partnere kan nå ut til de mest utsatte og marginaliserte, og understøtte lokale lhbti-organisasjoners rettighetsarbeid. I inneværende finansieringsperiode for EØS-midlene er LHBTI-organisasjoner blant målgruppene for sivilsamfunnsfondene i de 15 mottakerlandene. Per november 2020 var det utbetalt støtte på nærmere 1 million euro (ca. 11 mill. kroner) til totalt 13 prosjekter i fire mottakerland (Bulgaria, Estland, Slovakia og Tsjekkia).

Det ble inngått en ny avtale med norske Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) om støtte til organisasjonens internasjonale arbeid. Støtten skal bidra til økt ansvarliggjøring av trosbaserte aktører i en rekke afrikanske land, hvor dialog og opplæring skal få flere religiøse ledere til å engasjere seg slik at LHBTI-personer kan få leve i trygghet og verdighet. Støtten skal også bidra til økt fokus på situasjonen for barn og unge som bryter med normer for seksualitet og kjønn, inkludert i samarbeid med Redd Barna. Målet er å utvikle praktisk erfaring med hvordan den internasjonale barnerettighetssatsingen kan bli mer inkluderende.

Norge gir også særskilt støtte til beskyttelse av utsatte LHBTI-menneskerettighetsforsvarere gjennom Global Equality Fund. Covid-19 har medført økt behov for krisestøtte, inkludert støtte til forebyggende sikkerhetsarbeid og økt digital tilgang. Støtte har også vært gitt til relokalisering og beskyttelsestiltak knyttet til økt sårbarhet som følge av portforbud og karantene.

Barne- og likestillingsdepartementet:

Pågående – i rute.

BLD bidrar med støtte til gjennomføring av OECDs lhbtiq-prosjekt. Prosjektet vil bidra til etableringen av komparativ statistikk på lhbti-feltet samt bedre datainnsamlings- og analysemetoder.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet.

d) Lhbti-personers rettigheter i den internasjonale utdanningssatsingen

Tiltak

Inkludere innsats for å styrke lhbti-personers rettigheter innen den internasjonale utdanningssatsingen.

Status

Pågående – i rute

Norge har en menneskerettighetsbasert tilnærming til utdanning. Dette innebærer et fokus på å nå alle marginaliserte grupper, inkludert LHBTIQ-personer. Det er viktig at denne innsatsen er helhetlig, og sees i sammenheng med bærekraftsmålene og internasjonale og norske prioriteringer om at ingen skal utelates, og å sikre at jenter, barn med nedsatt funksjonsevne, minoriteter og urbefolkninger får muligheten til å begynne på, og fullføre skolegangen.

I 2019 inngikk Norad en avtale med UNESCO for å jobbe med helhetlig seksualitetsundervisning på til sammen 75 millioner over tre år. Avtalen fokuserer på seksualitetsundervisning i skolen. UNESCO arbeider blant annet for at internasjonale retningslinjer for seksualitetsundervisning skal benyttes på landnivå. Seksuell orientering og kjønnsidentitet er inkludert i retningslinjene. Ambassaden i Lilongwe har avtale med UNESCO i Malawi for seksualitetsundervisning i skolen. Her støtter Norge oppskalering av programmet I ungdomsskolen.

I tillegg til dette jobber Norge med seksualitetsundervisning utenfor skolesystemet gjennom en egen avtale med UNFPA. Hovedfokuset i denne avtalen er rettet mot de mest ekskluderte, inkludert LHBTIQ-personer.

Det arbeides med å styrke LHBTIQ-personers rettigheter innen utdanning gjennom støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Norge støtter Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) med et prosjekt i Vietnam som har som formål å sikre at LHBTIQ-ungdom har samme tilgang til utdanning, arbeid, helsetjenester, bolig og politisk deltagelse. Prosjektet startet i 2019 og vil gå frem til 2021.  FRI har gjennom dette prosjektet utviklet informasjonsmateriale, kurset lærere og studenter og arrangert et forum for LHBTIQ-barns og -unges rettigheter. En del av aktivitetene er blitt forsinket grunnet COVID-19.

Norge har siden 2010 hatt en avtale med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) forå styrke LHBTIQ-personers rettigheter. Inneværende avtale gjelder for perioden 2018-2021, og fokuserer på ikke-diskriminering innen høyere utdanningsinstitusjoner i det sørlige Afrika, Latin-Amerika og Myanmar.

I Sør-Afrika har SAIHs partnere implementert en rekke påvirknings- og opplæringsprogram på universiteter i landet, og styrket forskningssamarbeid med sør-afrikanske forskningsinstitutter samt styrket egen kapasitet.  I Zimbabwe har SAIHs partnere etablert støttegrupper for skeive studenter, og organisert debattgrupper på campus i samarbeid med lokale studentorganisasjoner. I Bolivia har det blitt jobbet med å fremme LHBTIQ-personers rettigheter og sikre at universiteter er ‘safe spaces’. I Nicaragua har det blitt opprettet kommisjoner mot vold og diskriminering ved universitetet URACCAN, og det jobbes med å kartlegge og følge opp saker om overgrep, trakassering og diskriminering av kvinner og LHBTI-personer. I Myanmar har SAIHs partner Colors Rainbow (CRB) gjennomført en sammenlikningsstudie hvor de blant annet har sett på læreres holdning til LHBTI-personer. Studien viser at lærerne der hvor CRB har holdt foredrag, informert og arbeidet aktivt siden 2017, er mer tolerante enn andre steder.

Ambassaden i Kiev har en treårig avtale med Parents Initiative Tergo som arbeider med å øke bevissthet rundt mobbing og diskriminering av LHBTIQ studenter og skape et trygt miljø for denne gruppen i ukrainske skoler, ved å gi opplæring innen inkludering og ikke-diskriminering til både studenter og lærere. Avtalen er på i overkant av 1 million.

Ansvarlig: Norad.

Tiltak 41: Innsats i Europa

a) Lhbti-rettigheter i Europarådets komitéstruktur og Europarådets arbeid med likestilling og ikke-diskriminering

Tiltak

Norge vil fremme og synliggjøre lhbti-rettigheter i Europarådets komitéstruktur og støtte Europarådets arbeid med likestilling og ikke-diskriminering knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Status

Pågående – i rute.

Løpende tiltak som primært skjer via Norges deltakelse (via Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet) i aktuelle komiteer.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

b) Deltakelse i European Governmental LGBTI Focal Points Network og i det uformelle ministermøtet tilknyttet IDAHOT-arrangementet

Tiltak

Norge viderefører sin deltakelse i European Governmental LGBTI Focal Points Network og deltakelse på høyt nivå i det uformelle ministermøtet tilknyttet IDAHO-arrangementet.

Status

Pågående – i rute.

BLD og Bufdir deltar fast på møtene i European Governmental LGBTI Focal Points Network.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

c) Vertskap for et møte i European Governmental LGBTI Focal Points Network eller et IDAHOT-arrangement

Tiltak

Norge vil vurdere å tilby seg å være vertskap for et møte i European Governmental LGBTI Focal Points Network, eller et IDAHO-arrangement, i løpet av planperioden.

Status

Pågående – i rute.

Norge er vertskap for IDAHOT 2019 i Oslo 13.-15. mai. IDAHOT er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi som markeres verden over hvert år 17. mai. IDHAOT – Forum er den viktigste arenaen for LHBTIQ-agendaen i Europa, hvor myndigheter, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsaktører og fagmiljøer møtes. Norge har som ambisjon å samle mest mulig støtte til det videre arbeidet med å fremme LHBTIQ-personers rettigheter både i og utenfor Europa.

 

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak 42: EU/EØS og EØS-midlene

a) Europakommisjonens initiativ om likestilling for lhbti-personer

Tiltak

Følge opp og støtte Europakommisjonens initiativ om likestilling for lhbti, gjennom aktivt samarbeid med EUs medlemsland i Europakommisjonens høynivågruppe og deltagelse i EUs ekspertseminarer om lhbti-rettigheter.

Status

Pågående – i rute.

Løpende tiltak som primært skjer via Norges deltakelse i relevante grupper og komiteer. Barne- og likestillingsdepartementet redegjorde i 2016 for arbeidet med Norges nye lov om endring av juridisk kjønn for EUs høynivågruppe for likestilling og ikke-diskriminering.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

b) EØS-midler for å styrke lhbti-personers rettigheter

Tiltak

Norge vil vurdere å yte samarbeid og støtte til land som ønsker å benytte EØS-midlene til å styrke lhbti-likestilling og rettigheter.

Status

Pågående – i rute.

Søkere fra flere land har mottatt støtte fra EØS-midlene til en rekke lhbtiq-relaterte prosjekter og tiltak.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

c) Norges deltakelse i EU Fundamental Rights Agency sine undersøkelser

Tiltak

Det vil bli vurdert nærmere om og eventuelt på hvilken måte Norge kan ta del i og omfattes av EU/FRAs (Fundamental Rights Agency) komparative undersøkelser om ulike menneskerettighetsspørsmål, blant annet undersøkelser som omfatter skk-temaer.

Status

Pågående.

Rapport om levekår for lhbti-personer i Norge lanseres 23. juni 2021.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak 43: Nordisk likestillingsarbeid

Tiltak

Det skal vurderes hvordan Norge, eventuelt sammen med øvrige nordiske land, kan bidra til at det nordiske likestillingssamarbeidet kan utvides til også å omfatte innsats mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Status

Pågående.

Nordisk Ministerråd vedtok i 2019 at lgbti-feltet skulle bli en del av det nordiske samarbeidet under Ministerrådet for likestilling. Dette ble iverksatt fra 1.1.2020.

Ansvarlig: Kulturdepartementet.