Tiltak 29: Trans, interkjønn og annen kjønnstematikk

a) Forskningsbasert kunnskap om situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

Tiltak

Utvikle forskningsbasert kunnskap om situasjonen for interkjønnpersoner i Norge, med forslag til det videre arbeid, jf. omtale under tiltak 1d) i kapittel om kunnskap og forskning.

Status

Avsluttet.

Juristene Fae Garland (Manchester University), Mitchell Travis (Leeds University) og Nina Sofie Lem Samuelsen har utarbeidet rapporten «Law and intersex in Norway; challenges and opportunities» som gir en oversikt over og vurdering av den juridiske situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Rapporten ble lansert mars 2019.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 1d og 29c.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Lavterskel møteplass for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

Tiltak

Legge til rette for en lavterskel møteplass for interkjønnpersoner, for eksempel i regi av en organisasjon eller v/LHBT-helsestasjon for ungdom i Oslo.

Status

Pågående – i rute.

I 2017 ble tilskuddsordningen for bedre levekår og livskvalitet blant lhbti-personer utvidet til å gjelde personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. To organisasjoner for personer i målgruppen mottok støtte gjennom ordningen i 2017. Bufdir har siden dette ikke mottatt noen søknader på tilskuddsordningen fra organisasjoner for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Bufdir vurderer at det er behov for å øke innsatsen på dette fagfeltet, både i dialog med brukerorganisasjoner og i samarbeid med relevante sektormyndigheter. Som rapporten fra Feragen et. al. fra 2019 viser, kan det være viktig for både personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling og deres foresatte å møte andre i samme situasjon. Vi anbefaler at den kommende handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som vil lanseres i juni 2021, inkluderer tiltak som bidrar til dette.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 1d og 29c.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

c) Identifisering av utfordringer og tiltaksbehov for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

Tiltak

Identifisere utfordringer og eventuelle tiltaksbehov på basis av gjennomført kunnskapsinnhenting og kontakt med representanter for gruppen.

Status

Avsluttet.

Senter for sjeldne diagnoser har fått i oppdrag å gjennomføre den første kvalitative studien om levekår blant personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Studien ble lansert i mai 2019.

Juristene Fae Garland (Manchester University), Mitchell Travis (Leeds University) og Nina Sofie Lem Samuelsen har utarbeidet rapporten «Law and intersex in Norway; challenges and opportunities» som gir en oversikt over og vurdering av den juridiske situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Rapporten ble lansert mars 2019.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 1d og 29a.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 30: Trans, interkjønn og annen kjønnstematikk - Rett til nye attester/vitnemål etter endring av juridisk kjønn

Tiltak

Spørsmålet om rett til nye attester/vitnemål etter bytte av juridisk kjønn skal vurderes.

Status

Barne- og likestillingsdepartementet

Pågående – i rute.

Kunnskapsdepartementet har i et eget brev bedt offentlige utdanningsinstitusjoner om å utstede nye vitnemål etter bytte av juridisk kjønn, ved forespørsel. Private utdanningsinstitusjoner har mottatt kopi av brevet med anmodning om at de følger samme praksis.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikke iverksatt.

Det skal lages en veileder/retningslinje for behandling av kjønnsdysfori, og i den sammenheng vil det være naturlig å henvise til problemstillingen.

Kunnskapsdepartementet

Pågående – forsinket.

Oppdatering av attester, vitnemål og lignende ved endret juridisk kjønn. For personer som har

endret juridisk kjønn vil det være viktig å kunne presentere personlige dokumenter som er i tråd med deres nye juridiske kjønn.

En arbeidsgiver eller en skole som nekter å utstede ny attest eller et nytt vitnemål til en person som har endret sitt juridiske kjønn, vil kunne rammes av forbudet mot diskriminering på grunn av kjønnsidentitet, i diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Å nekte å utstede ny arbeidsattest hvis personen kan dokumentere at vedkommende er den samme, kan dermed allerede i dag være ulovlig hvis ikke arbeidsgiveren eller skolen har en saklig grunn til å nekte å utstede attesten.

Udir oppdaterte retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis den 04.06.2019 og informerte sektor om det. I tillegg er det lagt ut informasjon om det på FM-nett. Folkehøyskolene har mottatt elektronisk informasjon om dette.

Endringene ligger ute på udir.no med markering:

https://desk.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-gs/

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/2-oppsett-av-vitnemal-og-kompetansebevis/#2.11-duplikat

Arbeids- og sosialdepartementet

Pågående – i rute.
En arbeidsgiver eller en skole som nekter å utstede ny attest eller et nytt vitnemål til en person som har endret sitt juridiske kjønn, kan rammes av forbudet mot diskriminering på grunn av kjønnsidentitet, i diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Å nekte å utstede ny arbeidsattest hvis personen kan dokumentere at vedkommende er den samme, kan dermed allerede i dag være ulovlig hvis ikke arbeidsgiveren eller skolen har en saklig grunn til å nekte å utstede attesten. I den interdepartementale arbeidsgruppen for oppfølging av lhbti-handlingsplanen, har det vært diskutert å igangsette en interdepartemental vurdering av saken, herunder om dagens diskrimineringslovgivning er dekkende. Etter 1. januar 2018 vil det være likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet/Kunnskapsdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet

Tiltak 31: Unge lhbti-personer med funksjonsnedsettelser

a) Informasjon på ung.no

Tiltak

Informasjon som unge personer med funksjonsnedsettelser har, knyttet til seksualitet og lhbti-spørsmål, innarbeides i temaområdene til ung.no, og i ung.no sin spørsmål- og svartjeneste. Tjenesten må utformes slik at den kan besvare spørsmål som lhbti-ungdom har behov for å få svar på.

Status

Avsluttet.

Nye artikler fra Unge funksjonshemmede er publisert på ung.no og innspill basert på eksisterende innhold på ung.no er vurdert og implementert. Ung.no tar imot spørsmål som lhbti-ungdom har behov for å få svar på.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Kompetanse til familievernkontorer og krisesentre

Tiltak

Kompetanse om personer med funksjonsnedsettelser og lhbti-problematikk må også formidles til familievernkontor og krisesentre.

Status

Pågående - i rute.

På krisesenterkonferansen 27.- 28. oktober 2020 i regi av RVTS var lhbti et av temaene, med en innledning fr

Det var en bred tilnærming til lhbti, med fokus på hvordan krisesentrene kan møte personer med lhbti-bakgrunn med åpenhet og kunnskap. Blant annet berørte innlegget fenomenet interseksjonalitet

RVTS har i sine tilskuddsbrev de siste årene (i 2020 og 2021) i oppgave å bidra gjennom kompetanseheving til at krisesentrene er tilrettelagt for alle voldsutsatte uavhengig kjønn, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse, problematikk knyttet til rus og psykiatri, og for den samiske befolkningen.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 32: Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn- Lhbti-personer som prioritert gruppe ved uttak av overføringsflyktninger

Tiltak

Regjeringen vil på egnet tidspunkt vurdere om det kan være hensiktsmessig å prioritere lhbtiq-personer som en av flere prioriterte grupper ved uttak av kvoteflyktninger.

Status

Pågående.

I henholdt til Rundskriv G-15/2020 av juli 2020: Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35, jf. punkt 7 Skal LHBTIQ+ personer prioriteres for uttak som overføringsflyktning. I UDI s bestillinger til UNHCR om hvilke saker Norge ber om, blir UNHCR informert om at dette er en gruppe som skal prioriteres på kvoten. Dette presiseres både på sentralt - og på lokalt nivå. UDI behandler slike saker fortløpende, men vi har ikke lov til å føre en statistikk over slike opplysninger i fagsystemene slik at det kan trekkes ut informasjon.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet.

Tiltak 33: Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn- Kompetanseheving blant intervjuere i asylsøknadsprosessen

Tiltak

Heve kompetansen på lhbti-feltet blant intervjuere i asylsøknadsprosessen.

Status

Pågående – i rute.

I perioden 2017 – 2020 ble følgende tiltak gjennomført Asylavdelingen i UDI :

  • Vi reviderte retningslinjene om seksuell orientering og kjønnsidentitet i søknader om beskyttelse, inkludert intervjuveileder og tiltakskort (2018).
  • Retningslinjene ble sendt på høring til barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ved LHBT-senteret (2018).
  • Vi gjennomførte et seminar for tolker om begrepsbruk i LHBTI-saker (2017). Retningslinjene, intervjuveileder og tiltakskort gir saksbehandlere i Asylavdelingen et godt grunnlag for å gjennomføre intervjuer, behandle søknader og følge opp personer som søker om beskyttelse på grunn av kjønnsidentitet og seksuell orientering. I tillegg har asylavdelingen flere saksbehandlere som har utviklet høy kompetanse på feltet, blant annet med utgangspunkt i rekke kompetansehevende tiltak som ble gjennomført i perioden før 2017. Disse saksbehandlere bidrar jevnlig med veiledning i gjennomføring av intervju og behandling av saker. På grunn av covid-19 og hensynet til smittevern, har asylavdelingen ikke tatt initiativ til kompetansehevende tiltak på LHBTI-feltet i 2020. Vi vil gjøre en ny vurdering av behovet for kompetanseheving i 2021.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Utlendingsdirektoratet.

Tiltak 34: Kunnskapsbaserte tilbud ved asylmottak og omsorgssentre

a) Kompetanseheving på asylmottak

Tiltak

Identifisere og heve kompetansen til utvalgte asylmottak om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Produsere veileder og kompetansehevingsprogram for asylmottak.

Status

Pågående – i rute.

Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk var tema på samling for informasjonsmedarbeidere, mottaksledere og driftsoperatører høsten 2019. Filmen «Kunsten å være syndig – dialog med min skeive venn» ble vist. Filmen er produsert av Skagerak Film AS i samarbeid med Sex og Politikk, med støtte av Fritt Ord og Amnesty International. Etter filmen var det en samtale om hvordan det var å være skeiv på mottak og om hvordan mottakene kan tilrettelegge bedre for skeive personer i asylmottak. På samlingen for informasjonsmedarbeidere var tema pedagogiske metoder i informasjonsarbeidet.

På oppdrag for Bufdir har Skeiv Verden og KUN laget en veileder om LHBTI til de som jobber i mottak. Denne veilederen vil bli lansert i asylmottakene i forbindelse med opplæring på temaene LHBTI, og vil bli formidlet i aktuelle kanaler. I januar 2020 ble det gjennomført opplæring av mottak for enslige mindreårige. Skeiv Verden reiste til mottakene og holdt opplæringen lokalt med hele personalgruppa. Basert på erfaringene fra dette prosjektet vil RMA vurdere hvordan vi kan tilrettelegge for opplæringstiltak i samråd med sektormyndighetene og vurdere hvilke muligheter vi har for tett samarbeid i 2021.

Vi legger opp til å gjennomføre en eller annen form for opplæring for ansatte i ordinære asylmottak i løpet av 2021. Videre vil vi vurdere om det er behov for å se nærmere på kravene vi stiller til driftsoperatør når det gjelder kompetanse og opplæring av ansatte på asylmottak om LHBTI, videre hvilke muligheter det er for å benytte kompetanse hos sektormyndigheter i denne opplæringen.

Ansvarlig: Utlendingsdirektoratet.

b) Situasjonen for lhbti-personer på asylmottak

Tiltak

Utrede hva som skal til for at lhbti-personer opplever asylmottak som trygge, og gjennomføre aktuelle tiltak for lhbti-personer mens de er i asylmottak. Iverksette informasjonsarbeid rettet mot hele gruppen asylsøkere.

Status

Pågående – i rute.

RMA har ikke gjennomført egen utredning av trygghet for skeive personer i asylmottak. Vi vil vurdere i hvilken grad det er behov for å gjennomføre en slik utredning opp mot det som allerede foreligger at kunnskap på dette feltet for å legge til rette for en trygg hverdag for skeive personer i mottak. Når det gjelder informasjonsarbeid i asylmottak stiller RMA krav til at mottakene skal ha et strukturert informasjonsprogram. Det overordnede målet med dette er at personer i mottak er best mulig forberedt til oppholdet mens de venter på vedtak, og til integrering eller retur.

Gjennom det strukturerte informasjonsprogrammet skal mottakene gi personer i mottak kunnskap om ulike samlivsformer – herunder LHBTI - regelverket og lover som regulerer dette. Mottakene benytter ofte eksterne aktører, som for eksempel Skeiv Verden, når det skal gjøre dette. Gjennomføringen av informasjonsprogrammet i 2020 har blitt noe påvirket som følge av Covid-19.

Ansvarlig: Utlendingsdirektoratet.

c) Kompetansehevingsprogram for ansatte på omsorgssentre som jobber med enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Tiltak

I samband med tiltaket om å heve kompetansen ved asylmottak, vil Bufdir vurdere å utvikle et kompetansehevingsprogram rettet mot ansatte i omsorgssentre som jobber med enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år.

Status

Pågående – i rute.

Bufdir har gitt et oppdrag til KUN og Skeiv Verden om å kartlegge situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere som er lhbti på omsorgssentre og asylmottak, i tillegg til utvikling av et kompetansehevingsprogram for ansatte på omsorgssentre og mottak som arbeider med EMA. Utlendingsdirektoratet har vært samarbeidspartner.

Kartleggingen ble utarbeidet av KUN og lansert i 2018 i form av rapporten “Alene og skeiv”. Kompetansehevingsprogrammet ble utarbeidet av KUN og Skeiv Verden og lansert i 2020 i form av “Veileder om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte på omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere”.

Kompetansehevingen av ansatte på omsorgssentre for EMA skal utføres av Skeiv verden i 2021.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 35: Bosetting av lhbti-flyktninger

Tiltak

IMDi skal ved bosetting ta hensyn til de spesielle utfordringene lhbti-flyktninger kan stå overfor.

Status

Pågående – i rute.

IMDi tar hensyn til LHBTIQ+-personer i bosettingsarbeidet og særskilte utfordringer som kan oppstå for disse personene. IMDi vil tilstrebe bosetting av LHBTIQ+-personer i rimelig nærhet til Skeiv Verden eller tilsvarende organisasjon, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. IMDi vil videre tilstrebe å bosette transpersoner i rimelig nærhet til steder der de kan få god oppfølging relatert til deres kjønnstematikk. IMDi skal videreformidle relevant informasjon om dette til bosettingskommunen innenfor de rammer lov og forskrift tillater.

En slik bosettingspraksis forutsetter at IMDi har kjennskap til at vedkommende som skal bosettes identifiserer seg som LHBTIQ+. Det vil kunne være forhold som tilsier at denne informasjonen ikke formidles IMDi. Eksempler på slike forhold vil være at vedkommende ikke ønsker å informere om dette under bosettingssamtalen i mottak/kartleggingssamtale under uttakskommisjon/kartleggingsskjema for privatboende av ulike grunner.

For å kunne å gjennomføre god og treffsikker bosetting av LHBTIQ+ personer må IMDi kunne fange opp personer i målgruppen. Det bør jobbes kontinuerlig og tverrfaglig med en rekke samarbeidspartnere om formidling av informasjonen og mulighetene som finnes for LHBTIQ+ gruppen ved bosetting i kommunen. Samtidig er det viktig å bygge opp tillit til forvaltningen, slik at personer som identifiserer seg som LHBTIQ+ formidler informasjon som kan være relevant og avgjørende for treffsikker bosetting.

IMDi har hjemmel til å behandle personopplysninger om en persons seksuelle forhold når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med bosettingen av innvandrere. Behandlingsformen skal begrenses til det som er det minst inngripende for den registrerte. I forarbeidene gjelder dette i hovedsak personer som skal bosettes i bofellesskap sammen med andre med forskjellige bakgrunner dersom det kan føre til at personen settes i en situasjon som innebærer fare for liv og helse. Med bakgrunn i dette, og at seksuell orientering er en sensitiv personopplysning etter personvernlovgivningen, utleverer og lagrer IMDi opplysninger om ens seksuelle forhold svært sjeldent. I all hovedsak begrenser denne informasjonen til hvorvidt IMDi mener vedkommende bør bosettes i bofellesskap eller ikke. Dette innebærer at saksbehandlingen av bosettingssaken potensielt ikke vil ha tilsiktet effekt, i og med at kommunen ikke vil kunne bistå vedkommende i å knytte kontakt med relevante organisasjoner osv

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tiltak 36: Introduksjonsordningen og undervisning i samfunnskunnskap og skolering av programrådgivere

Tiltak

Mer informasjon om lhbti i introduksjonsordningen og i undervisning i samfunnskunnskap og skolering av programrådgivere i kommuner.

Status

Avsluttet.

Kompetanse Norge og IMDi har begge fått oppdrag knyttet til å gi anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan blant annet temaet lhbtiq kan inngå i de standardiserte elementene i introduksjonsprogrammet. IMDi og Kompetanse Norge har samarbeidet godt om dette, og vi leverte rapporten med anbefalinger til KD 1.september 2019. Her påpekte vi viktigheten av at mangfoldsperpektivet skulle gjennomsyre opplæringen, og at lærere og ledere får økt sin kompetanse på dette feltet, slik at de kan føle seg trygge i formidlingen av stoffet, samtidig som det blir prioritert i opplæringen.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tiltak 37: Kompetanseheving av ulike grupper ansatte

Tiltak

Bedre opplæring av- og informasjon til minoritetsrådgivere, de ansatte ved bo- og støttetilbudet for ungdom over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, vold eller begrensinger i sin frihet og de som jobber med nettstedet ung.no.

Status

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Pågående.

Med bakgrunn i kompetansehevingen som ble gjennomført i 2019, har flere av IMDis minoritetsrådgivere i 2020 gjennomført undervisning og samtalegrupper som tar dreier seg om hvordan LHBTIQ+-ungdom kan oppleve negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Smitteverntiltak på grunn av koronapandemien har ført til at en del arrangementer og tiltak som har vært planlagt i samarbeid mellom IMDis minoritetsrådgivere og Skeiv verden i ulike deler av landet likevel ikke har latt seg gjennomføre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Avsluttet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet arrangerte en fagdag om lhbtiq i 2017 for minoritetsrådgivere, ung.no-redaksjonen, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og for ansatte i det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Skeiv Verden sto for gjennomføringen av fagdagen og fokuserte på lhbti-ungdoms særlige utfordringer og behov, og hva hjelpeapparatet må være oppmerksomme på. Bufdir har et lhbtiq-perspektiv i alt vi produserer. Videre i tiltaket vil vi sikre at dette perspektivet er reelt ivaretatt i ung.no sine nettartikler og i de digitale veilederne Bufdir lanserte i 2019, og at god informasjon om lhbtiq-tematikk er tilgjengelig på våre nettsider og andre relevante portaler.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 38: Kunnskap og holdninger blant innvandrere

a) Integreringskonferansen og regionale innspillsmøter

Tiltak

Lhbti-temaer tas opp i forbindelse med den årlige integreringskonferansen mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene og de forberedende regionale innspillsmøtene.

Status

Pågående – i rute.

Integreringskonferansen ble i 2020 gjennomført digitalt på grunn av Covid-19 pandemien. Tidsrammen og formatet for konferansen ble vesentlig endret på grunn av dette, hvilket medførte at det ikke ble mulig å tematisere LHBTIQ+ på årets konferanse.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

b) Holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen

Tiltak

Legge til rette for holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen om lhbti-personer, blant annet gjennom samarbeid med organisasjonene Skeiv Verden og SEIF.

Status

Pågående – i rute.

Det ble innvilget tilskudd på kr 1.920.000 til tiltak under IMDis Tilskuddsordning til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner hvor LHBTIQ+ er målgruppe. Tiltakene består av å utarbeide film, grafisk novelle, digital tilpasning av bok samt informasjon i skole og introduksjonsprogram.

IMDi har i samarbeid med Skeiv Verden utarbeidet to veiledere om LHBTIQ- begreper på arabisk og somalisk. Veilederne består av videoer og ordlister som er publisert på Nora. Målgruppen for veilederne er ungdom, innvandrerbefolkningen for øvrig samt hjelpeapparatet.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tiltak 39: Lhbti-personer med samisk tilhørighet

a) Oversetting av dokumenter og utvalgte verktøy til et samisk språk

Tiltak

Dokumenter og verktøy som blir utviklet som følge av denne planen, overfor kommuner og arbeidsliv, oversettes til et samisk språk.

Status

Pågående.

Et utdrag fra lhbtiqtall.no er oversatt til nordsamisk og publisert i brosjyreform.

Handlingsplanen er oversatt til nordsamisk.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Samarbeid med Sametinget og samiske institusjoner

Tiltak

Myndighetene vil ta initiativ til et samarbeid med Sametinget og samiske institusjoner med sikte på videreføring og utvikling av tiltak som kan bidra til at lhbti-personer med samisk bakgrunn opplever større grad av åpenhet og inkludering.

Status

Barne- og likestillingsdepartementet 

Den 28. november 2018 arrangerte Bufdir en regional samling i Karasjok med fokus på lhbtiq og mental helse i det samiske samfunnet, i samarbeid med Sametinget, SANKS, KUN og Mental helse ungdom.

Kulturdepartementet

Det planlagte møtet med Sametinget i forbindelse med møter for MR-JÄM og regionalt innspillsmøte møte i Tromsø høsten 2020 ble utsatt til våren 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikke iverksatt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.