Tverrgående tiltak i staten

a) Tiltak for å oppfylle ny arbeidsgiverstrategi i staten

Tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil samarbeide med virksomhetene om å utvikle tiltak som skal bidra til å oppfylle den nye arbeidsgiverstrategien i staten, herunder delstrategiene om rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.

Status

Pågående – i rute.

Statens arbeidsgiverstrategi (2016-2020) har vært premissgivende for prioriteringene i den statlige arbeidsgiverpolitikken i perioden. Et inkluderende arbeidsliv er sentralt i statlig arbeidsgiverpolitikk, og staten er part i den nye IA-avtalen som gjelder fra 2019-2023. Denstatlige arbeidsgiverstrategien er for tiden under revisjon. En revidert arbeidsgiverstrategi i staten vil ventelig foreligge første halvår 2020.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 20b.

Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

b) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Tiltak

Krav til offentlige myndigheter/arbeidsgivere i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, skal imøtekommes. Den enkelte statlige virksomhet må derfor finne gode, konkrete løsninger for hvordan virksomheten, både som myndighetsutøver og som arbeidsgiver, skal «arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk», slik loven krever.

Status

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Pågående – i rute.

Arbeids- og sosialdepartementets interne arbeid med likestilling og arbeid mot diskriminering er knyttet til statens arbeidsgiverpolitikk, IA-avtalen mellom partene og aktuelle lover. Departementet har inngått en lokal IA-avtale, og våre tiltak mot diskriminering er i hovedsak relatert til IA-avtalens delmål 2 (nedsatt funksjonsevne) og etnisitet. Det er ikke etablert eksplisitte tiltak rettet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I ny likestillings- og diskrimineringslov videreføres aktivitets- og redegjørelsesplikten, og departementet vil fortsette å rapportere om «Likestilling og mangfold» i Prop. 1 S, etter aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Utdanningsdirektoratet

Ikke iverksatt.

Forsvaret

Pågående – i rute.

Stabsbehandlingen ble ansett som avsluttet i februar 2019 og fremsendt ledelsen for avgjørelser. Noen av tiltakene er iverksatt, andre er fortsatt under behandling.

Helsedirektoratet

Pågående - i rute.

Myndighetsrolle: Det er i 2020 gjort tiltak for intern kompetanseheving om det brede diskrimineringsgrunnlaget og økt bevissthet i organisasjonen om direktoratets rolle i å sikre at offentlige tjenester er reelt likeverdige og bidrar til ikke-diskriminering. Rosa kompetanse har høsten 2020 bidratt med innlegg på allmøte i organisasjonen for å synliggjøre og aktualisere direktoratets rolle som normgivende organ. Det brede diskrimineringsgrunnlaget er i større omfang synliggjort og ivaretatt i de høringsinnspill direktoratet har gitt til ulike høringer, blant annet høringer om læringsmål i profesjonsutdanninger for helse og sosialfaglig personell og fagutdanninger på videregående nivå, i innspill til relevante handlingsplaner og strategier, og i revisjon av tekster på

blant annet Helsenorge. Helsedirektoratet har videre hatt en tydelig stemme i den offentlige debatten om retningslinje for behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens (tiltak 27.). Helsedirektoratet var representert ved Helsedirektør Bjørn Guldvog under årets heldigitale Pride-arrangement. Helsedirektoratet utarbeidet i den anledning en egen Pride-logo.

Arbeidsgiverrolle: Det er tatt initiativ til å tydeligere følge opp arbeidsgiverrollen internt. Innlegg fra Rosa kompetanse omtalt over tematiserte også språkbruk overfor kolleger og omgangskrets, hvordan man snakker til og om hverandre. Covid 19 situasjonen har imidlertid bidratt til at man ikke har fått jobbet konkret med resultatmål for Helsedirektoratet som arbeidsgiver under dette tiltaket.

.

Kulturdepartementet

Pågående – i rute.

Kulturdepartementet skriver blant annet i tildelingsbrev under punkt om ny likestillings- og diskrimineringslov: Etter den nye likestillings- og diskrimineringsloven har alle offentlige virksomheter en aktivitetsplikt som følger av lovens § 26 Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling. Departementet opplyser også om redegjørelsesplikten, jf. § 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt.Pågående – i rute

Norad

Pågående - i rute.

Norad har et eget punkt i Lederhåndboken hvor aktivitetsplikten beskrives, og hvor det videre linkes til nyttig informasjon om hvordan man sikrer mangfold, og kanskje spesielt hindrer diskriminering. Forbudet mot diskriminering vises til både ifm utlysning av stilling, ved innhenting av informasjon om søkere, og ifm intervju. Det er linker til diskrimineringsloven i Lederhåndboken. Vi har også et punkt i Lederhåndboken som heter «Etikk i rekrutteringsprosessen» hvor vi henviser til LDOs veiledning for å unngå diskriminering i jobbintervjuet.

I stillingsutlysningene forsøker vi å fremme mangfold ved å oppfordre alle kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk og nasjonal bakgrunn.

Justis- og beredskapsdepartementet

Ikke iverksatt.

Utlendingsdirektoratet

Pågående – i rute.

Når UDI lyser ut stillinger, har vi alltid med følgende pasus i kunngjøringsteksten: «Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke stilling hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CVen», nasjonal eller etnisk bakgrunn. UDI er en IA-virksomhet, og vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det».

Når det gjelder beskyttelse mot trakassering i Utlendingsdirektoratet, uansett årsak, har UDI i løpet av 2020 innført en ny intern retningslinje. Denne retningslinjen omfatter håndtering av konflikter, trakassering og utilbørlig adferd på arbeidsplassen. Utlendingsdirektoratet er bevisst ansvaret vi har som myndighetsutøver. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er relevant i behandlingen av asylsaker. I tillegg er det relevant for den enkeltes bosituasjon når søkere bor på asylmottak, og noen kan ha behov for tilrettelegging eller oppfølging. Utlendingsdirektoratet har derfor retningslinjer som skal bidra til å ivareta vårt myndighetsansvar for søkere som er LHBTI. Det vil i 2021 i tillegg gjennomføres en risikovurdering knyttet til seksuell trakassering.

Barne- og familiedepartementet

Pågående – i rute.

BFD har i 2019 foreslått og gjennomført tiltak etter aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Tiltak som er aktuelle for LHBTIQ–området er gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen og kartlegging av trakassering og mobbing i departementet.

Forebygging av trakassering og mobbing vil bli et tema i oppfølgingen av undersøkelsen.

I 2020 vil BFD i samarbeid med de tillitsvalgte fortsette arbeidet med kartlegging og foreslå ytterligere tiltak for å fremme likestilling og for å forebygge diskriminering og trakassering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pågående – i rute.

Et frokostseminar om inkluderende arbeidsliv ble arrangert i juni 2017. I tillegg ble konferansen «Fremtidens inkluderende arbeidsliv – med fokus på arbeidsmiljø» arrangert i november 2017. Vi viser også til den nye «Arbeidsgiverportalen», et nettsted for arbeidsgivere, ledere og HR-ansatte i staten lansert i januar 2018. Difi har samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å utvikle innholdet i den nye portalen, som skal styrke arbeidsgiverfunksjonen i staten både sentralt og lokalt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser tiltaket i sammenheng med tiltak 20a.

Kunnskapsdepartementet

Pågående – i rute.

Fra og med 1. januar 2020 gjelder en styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP), jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 26 og 26a . Arbeidsgivere og offentlige myndigheter pålegges en plikt til å arbeid aktiv for å hindre diskriminering på grunn av kjønn, og å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Offentlige myndigheter pålegges i tillegg å motarbeide stereotypisering. Offentlige myndigheter har nå en plikt til å rapportere årlig om likestillingsarbeid, herunder innsats mot vold i nære relasjoner. Bufdir har, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i arbeidslivet, utarbeidet et veiledningsmateriell, inkludert maler for rapportering, om aktivitets- og redegjørelsespliktene. Kartleggingsverktøyet for offentlige myndigheter gjør det enklere for myndigheter å etterleve pliktene til aktivitet og redegjørelse. Arbeidet tar utgangspunkt i Bufdirs anbefalte metode for ARP, og skal gi offentlige myndigheter «starthjelp» når de skal kartlegge og analysere likestilling innen eget myndighetsområde. De årlige rapporteringene fra sektorene om arbeidet mot vold i nære relasjoner inngår i kultur- og likestillingsministerens årlige likestillingsredegjørelse på Stortinget.

KUD følger også med på utviklingen når det gjelder konsekvenser for likestilling og ikke-diskriminering ved pandemien, og koordinerer regjeringens rapportering på dette i budsjettet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Pågående – i rute.

IMDi har som personalpolitisk målsetting å ha en sammensetning som gjenspeiler befolkningen med hensyn til etnisk bakgrunn, kjønn, alder, funksjonsevne og seksuell orientering. Når IMDi lyser ut ledige stillinger fremgår det av annonsen at vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss, uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi har HMS-rutiner og etiske retningslinjer hvor forebygging og håndtering av trakassering og mobbing på arbeidsplassen er omtalt. I IMDis etiske retningslinjer oppmuntres det til en åpen dialog om etiske dilemmaer og problemstillinger, og retningslinjer for hvordan ansatte skal forholde seg ved ytringer for å unngå ærekrenkelser, personvernbrudd m.m.

Ansvarlig: Alle.

Tiltak 21: Tverrgående tiltak i staten - BLDs veileder til statens utredningsinstruks

Tiltak

BLDs veileder til statens utredningsinstruks, Konsekvenser for likestilling, skal oppdateres slik at den samsvarer med kravene i diskrimineringslovgivningen, herunder lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Status

Pågåendee.

Arbeidet ble utsatt på grunn av andre prioriterte oppgaver i 2020.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tiltak 22: Innsats på lokalt/regionalt nivå

a) Nettsider for fylkeskommuner, kommuner og kommunale virksomheter

Tiltak

Bufdir skal utvikle og spre enkle nettsider til bruk for fylkeskommuner, kommuner og kommunale virksomheter, med eksempler på god praksis, presentasjonsmaler, nyttige verktøy med mer.

Status

Pågående – i rute.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arbeider med den aktuelle nettressursen. Bufdir har samarbeidet med direktoratets kommunikasjonsavdeling når det kommer til utforming av ressursen, og har også bl.a. vært i dialog med FRI som både har bidratt med materiale til nettressursen, og til kvalitetssikring av ulike artikler. I tillegg er det gjennomført anskaffelser av innhold og to korte animasjonsfilmer til ressursen. Nettressursen planlegges ferdigstilt i februar/mars 2021. Arbeidet ses i sammenheng med arbeid med nye nettsider hos Bufdir

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Regionale samlinger

Tiltak

For å styrke lokal kompetanse om ikke-diskriminering skal det utvikles og gjennomføres en serie av regionale samlinger.

Status

Avsluttet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerte en regional samling i Bodø i november 2018, i samarbeid med Sunne kommune og Bodø kommune. Målgruppen for samlingen var folkehelsekoordinatorer. Den 28. november 2018 arrangerte Bufdir en regional samling i Karasjok med fokus på lhbtiq og mental helse i det samiske samfunnet, i samarbeid med Sametinget, SANKS, KUN og Mental helse ungdom. 5. februar 2019 ble det avholdt en tredje regional samling i Kristiansand i samarbeid med bl.a. Kristiansand kommune. Høsten 2019 avholdt Bufdir i samarbeid med KUN, Mental Helse Ungdom, Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse og andre aktører fagdager om kjønns- og seksualitetsmangfold i Horten, Hamar, Bergen og Tromsø.

Grunnet pandemien ble det ikke prioritert å avholde regionale samlinger i 2020. I forbindelse med utvikling av ny handlingsplan, ble det likevel gjennomført interaktive samlinger for regionene rundt hhv. Tromsø, Kristiansand, Oslo, og Trondheim.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

c) Årlig fagmøte med fylkesmennene

Tiltak

Det skal gjennomføres et årlig fagmøte med fylkesmennene om likestilling og ikke-diskriminering. Fagmøtet vil ha som formål å styrke fylkesmennenes kompetanse på likestillingsfeltet, inkludert seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og sørge for likeverdige offentlige tjenester også for lhbtiq-personer.

Status

Ikke iverksatt.

Bufdir planla å gjennomføre et møte i 2020, men pandemien gjorde det vanskelig med et fysisk møte. Muligheten for et interaktivt møte/webinar ble vurdert, men flere faktorer gjorde at dette ble nedprioritert. Særlig viste det seg vanskelig å finne en fornuftig innretning som fylkesmennsembetene ville fått tid til å gjennomføre i sine kalendere.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 23. Helse og omsorg - Bevissthet og kompetanse i helse- og omsorgstjeneste

Tiltak

Øke bevissthet og kompetanse om lhbti-tematikk i helse- og omsorgstjenesten.

Status

Pågående – i rute.

Lhbti-tematikken er integrert i mange av tiltakene Helsedirektoratet finansierer for å øke kompetansen om seksualitet og seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten. Seksuelle minoritetervar en særlig prioritert gruppe i kunngjøringen av tilskuddet for seksuell helse også i 2020. Lhbti-tematikk inngår for eksempel som deltema i kompetansehevingsprosjektet til Unge funksjonshemmede, Sex som funker, hvor helsepersonell lærer om normer for kjønn, seksualitet og funksjonsevne og hvordan disse påvirker seksuell helse.

Det er også gitt støtte til flere lhbti-spesifikke tiltak. Rosa kompetanse helse og sosial har fått tilskuddsmidler til kompetanseheving i helse- og omsorgstjenestene om kjønns- og seksualitetsmangfold. Målet er å bidra til forebygging av psykiske helseproblemer blant seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. Det er også gitt støtte til Rosa kompetanse barnehage og Rosa kompetanse skole. Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord (KUN) fikk tilskudd for å utvikle et e-læringsverktøy som skal øke kompetansen blant sykepleiere og annet helsepersonell på tematikk som omfatter transpersoner, kjønnsinkongruens og forståelse for og kunnskap om kjønnsidentitet. Tilskudd er også gitt til FRI, Sex og Politikk, KUN og Likestillingssenteret for å finansiere et samarbeidsprosjekt om kompetanseheving på seksuell helse blant eldre og ansatte i eldreomsorgen, med spesiell vekt på kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet.

Tiltak 24: Helse og omsorg - Lavterskeltilbud og likepersontiltak

Tiltak

Tilrettelegge for lavterskeltilbud og likepersontiltak.

Status

Pågående – i rute.

Seksuelle minoriteter var en særlig prioritert målgruppe i kunngjøringen av tilskuddet Seksuell helse også i 2020. Det ble bevilget ca. 1 mill. kroner for å drive lavterskeltilbud og likepersonstiltak i regi av Skeiv Verden, Helseutvalget, F79 og PolyNorge. Det ble bevilget i ca. 6,5 mill. kroner til tiltak og målrettede prosjekter med og til menn som har sex med menn fra tilskuddsordningen til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner over Prop. 1S (2019/2020) kap. 762, post 73.

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet.

Tiltak 25: Helse og omsorg - Ny strategi for seksuell helse

Tiltak

Utarbeide og gjennomføre ny samlet strategi for seksuell helse.

Status

Pågående – i rute.

Strategien ble lagt frem desember 2016. Strategiperioden varer fra 2017 til og med 2022. Helsedirektoratet følger opp arbeidet i avdeling for barne- og ungdomshelse, og gjennom de to tilskuddsordningene for seksuell helse og hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Zanzu er utvidet med to nye språk, fransk og tyrkisk, og er nå tilgjengelig på ni ulike språk.

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet

Tiltak 26: Helse og omsorg - Reduksjon av helseforskjeller

Tiltak

Målrettet innsats for å redusere helseforskjeller mellom lhbti-personer og den øvrige befolkningen.

  • Arbeidet for å øke testfrekvens, redusere nysmitte og sikre optimal behandling av seksuelt overførbare infeksjoner må målrettes slik at man når grupper med høy risiko. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i strategi for seksuell helse.
  • Generell informasjon om betydningen av kreft-screeningsprogrammer må tilpasses slik at disse fanger opp grupper av befolkningen som er underrepresentert ved test.

Det vises for øvrig til Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading og til Opptrappingsplan mot rus for omtale av henholdsvis selvmordsforebyggende og rusforebyggende tiltak som kan være aktuelle for gruppen.

Status

Pågående – i rute.

I 2020 fikk Helseutvalget i samarbeid med Kreftregisteret tilskudd til å utarbeide skreddersydd informasjon til kvinner som har sex med kvinner (KSK). Hensikten er å sikre målgruppen god kunnskap og gjøre dem oppmerksom på at også de er i målgruppen for Livmorhalsprogrammet

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet.

Tiltak 27: Helse og omsorg - Faglige rammer for behandling av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens

Tiltak

Videreutvikle de faglige rammene for behandling av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens.

Status

Pågående – i rute.

Retningslinjen ble publisert juni 2020. En av anbefalingene er opprettelse av regionale sentre og RHFene er i gang med arbeidet. Arbeids og sosialdepartementet sendte høsten 2020 et forslag på høring om revidering av regelverk om tilståelse av hjelpemidler som parykk og brystproteser med sikte på at flere innenfor pasientgruppen kan få enklere tilgang på slike enn i dag. Arbeidet med å presentere/implementere retningslinjen overfor fagmiljøer, bruker- og interessemiljøer mv. har pågått siden sommeren 2020.

Ansvarlig: Helsedirektoratet.

Tiltak 28: Forsvar

a) Forsvarets deltakelse i Oslo Pride Park og Oslo Pride Parade

Tiltak

Deltakelse på Oslo Pride Park og Parade.

Status

Pågående – i rute.

Det ble også i år rekordmange som deltok i Paraden og vi hadde venteliste på personell som ønsket å stå på stand for Forsvaret. I år deltok også tre generaler fremst i Paraden. Forsvaret deltok også på regjeringens mottakelse i anledning Pride, og i år mottok velferden på Skjold, ved velferdsoffiser kaptein Han Tore Engstad på vegne av Forsvaret, Homofrydprisen under Arctic Pride i Tromsø.

Ansvarlig: Forsvaret.

b) Forsvarets samarbeid med FRI og Bufdir

Tiltak

Samarbeid med FRI og LHBT-senteret i Bufdir.

Status

Pågående – i rute.

I 2019 har Forsvaret også deltatt med foredragsholder og paneldeltaker på arrangement i regi av FRI, Sex og samfunn, Minotenk og Reform i anledning den internasjonale mannsdagen 19. november.

Ansvarlig: Forsvaret.

c) Internasjonalt samarbeid med NATO og nordiske land

Tiltak

Internasjonalt samarbeid med NATO og nordiske land.

Status

Pågående – i rute.

NATO Committee on Gender Perspectives tilrettela for første gang i historien for et offentlig ”side-event” på lhbtiq-tematikk i NATO Alliansen. Arrangementet ble avholdt i det nye NATO hovedkvarteret i Brussel og må anses som vellykket. Det kom frem behov for ny forskning på status i alliansen, og den norske representanten har bidratt med fagkompetanse inn i en prosess for utvikling av konsept.

Ansvarlig: Forsvaret.

d) Forsvarets etikkutdanning

Tiltak

Kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk integreres i Forsvarets etikkutdanning «Holdninger, etikk og ledelse» (HEL).

Status

Pågående – i rute

Forsvarets høgskole er godt i gang med integrering av tematikken i sin utdanning på alle nivå. De har også et eget likestillingsutvalg og setter av årlig NOK 750 000,- til likestillingsfremmende tiltak. De arbeider også aktivt med utvikling av handlingsplaner, høringsuttalelser, foredrag og konferanser for å skape engasjement for tematikken.

Ansvarlig: Forsvaret.