Tiltak 1: Forskning og utvikling

a) Indikatorutvikling

Tiltak

Fullføre arbeidet med indikatorer på feltet.

Status

Pågående – i rute. 

Bufdir ferdigstilte og lanserte tall- og statistikksider til publisering på nett i juni 2018. Indikatorene er tilgjengelig på www.lhbtiqtall.no. Nettsidene presenterer statistikk og forskning om ulike levekårsområder. Kildene er eksisterende forskning og tall fra ulike undersøkelser og offentlige etater, og i tillegg en befolkningsundersøkelse om holdninger til lhbti-personer som Bufdir selv gjennomførte. Tall- og statistikksidene vil bli oppdatert når nye tall og forskning kommer til.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Tilrettelegging av analyseprosjekter

Tiltak

Tilrettelegge for analyseprosjekter basert på holdnings- og levekårsdataene om skk-temaer som er innsamlet av Uni Research Helse Bergen.

Status

Pågående – i rute

Rådata fra de to holdningsundersøkelsene på lhbt-feltet fra 2008 og 2013 er tilgjengelige hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). Rådata fra levekårsundersøkelsen fra 2013 er blitt gjort tilgjengelig hos NSD. Rådataene fra holdningsundersøkelsen fra 2017 ble også gjort tilgjengelig hos NSD i 2018. Disse dataene er tilgjengelige ved bestilling.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

c) Forskning om regnbuefamilier og nære relasjoner blant lhbti-personer

Tiltak

Forskning om regnbuefamilier. Betydningen av nære relasjoner for lhbti-personer. Kartlegge familieformer og nære relasjoner blant lhbti-personer med utgangspunkt i et livsløpsperspektiv.

Status 

Avsluttet.

Bufdir ser dette oppdraget i sammenheng med levekårsundersøkelsen blant lhbti-befolkningen som ble igangsatt i 2018. I kravspesifikasjonen for denne skrev Bufdir at levekårsundersøkelsen skal se nærmere på nære relasjoner og familieformer i et livsløpsperspektiv, og oppdragstaker har også presentert dette som en sentral problemstilling for undersøkelsen. Resultatene av levekårsundersøkelsen blir offentliggjort sommeren 2021.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

d) Levekårsstudier blant lite synlige grupper

Tiltak

Mellom alle stoler: Det skal gjennomføres primært kvalitative studier av levekår og utfordringer blant ulike grupper som er lite synlige/faller mellom de store gruppene lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnede. Det er aktuelt å se nærmere på interkjønngruppen, lhbti-personer med funksjonsnedsettelser, lhbti-personer med innvandrerbakgrunn lhbti-personer i de nasjonale minoritetene, sex-arbeidere blant lhbti-personer og BDSM/fetisjister blant lhbti-personer.

Status

Avsluttet.

  • Rapporten Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn, ble lansert i desember 2018. Dette er den første studien som undersøker levekår og livskvalitet blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge, med både kvantitative og kvalitative data. Nordlandsforskning har gjennomført en kvalitativ og kvantitativ studie om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil, transperson og interkjønnperson (lhbtiq-person) med innvandrerbakgrunn i Norge.
  • En student ved Universitetet i Oslo skrev masteroppgaven sin på oppdrag fra Bufdir, med temaet «skeive narrativ fra unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn». Masteroppgaven ble levert våren 2018, presentert for Bufdir høsten 2018.

  • Senter for sjeldne diagnoser har fått i oppdrag å gjennomføre den første kvalitative studien om levekår blant personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Studien ble lansert i mai 2019.

  • Juristene Fae Garland (Manchester University), Mitchell Travis (Leeds University) og Nina Sofie Lem Samuelsen har utarbeidet rapporten «Law and intersex in Norway; challenges and opportunities» som gir en oversikt over og vurdering av den juridiske situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Rapporten ble lansert mars 2019.

Innsatsen rettet mot personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling ses i sammenheng med tiltak 29a og 29c.

Funnene fra livskvalitetsundersøkelsen som SSB gjennomførte i 2020 kan brytes ned på ulike kjønnsidentiteter. SSB vil publisere en artikkel i 2021 som viser livskvaliteten til ikke-binære/transpersoner sammenlignet med øvrig befolkning. Levekårsundersøkelsen som publiseres tidlig i 2021 inneholder en kvalitativ studie av levekår og identitet for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.


Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

e) Revidering av BLDs forsknings- og utviklingsstrategi

Tiltak

Prinsippet om at seksuell orientering og kjønnsidentitet normalt skal inkluderes i nye undersøkelser, vil vurderes innarbeidet i BLDs forsknings -og utviklingsstrategi, ved neste revisjon.

Status

Ikke iverksatt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

f) Årlig forskerforum

Tiltak

Bufdir skal legge til rette for et årlig forskerforum som kan bidra til god kvalitet på forskningen på lhbti-feltet og etablere gode metodestandarder.

Status

Avsluttet.

Bufdir avholdt et digitalt forskerforum i 2020. Forskere på lhbitq-feltet bidro med erfarings- og kunnskapsutveksling. Formålet med forumet er å bidra til god kvalitet på forskningen på feltet og etablere gode metodestandarder, og er en anledning til å utveksle kunnskap og erfaringer med andre forskere på feltet.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

g) Veileder om utforming av undersøkelser

Tiltak

Bufdir skal utvikle og distribuere en veileder med anbefaling om beste praksis for utforming av undersøkelser som inkluderer skk-tematikk. Veilederen bør adressere utfordringer og anbefale «beste praksis» omkring spørsmål om personvern, utforming av spørsmål, spørreskjema, utvalgsstørrelse med mer.

Status 

Avsluttet.

SSB har fått i oppdrag å utvikle en metodeveileder basert på deres erfaringer med å kartlegge livskvaliteten og levekårene til skeive i Livskvalitetsundersøkelsen. Veilederen skal ferdigstilles i 2021. Det årlige forskerforumet tematiserer også jevnlig utforming av undersøkelser med skk-tematikk. Rapporten "Skeive livsløp" fra 2019, som er en forstudie til levekårsundersøkelsen, gir også nyttig informasjon for utforming av undersøkelser om lhbtiq-personer i Norge.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

h) Spørsmål om skk i nasjonale undersøkelser

Tiltak

I nasjonale undersøkelser som gjennomføres/bestilles av myndighetene bør spørsmål om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vurderes inkludert når det kan være relevant i dataanalysen, herunder i undersøkelser om læringsmiljø i skolen, vold, arbeidsliv og arbeidsmiljø. Det skal tas nødvendige hensyn til personvern og beste praksis skal legges til grunn, jf. tiltak 1g).

Status

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Pågående – i rute.

I 2020 publiserte SSB for første gang tall som sammenligner den skeive befolkningen med den øvrige befolkningen, gjennom Livskvalitetsundersøkelsen. Dette er et viktig fremskritt for å dokumentere lhbt-personers levekår. Rapporteringen fra bruken av krisesentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep har siden 2019 inkludert 'annet' som et svaralternativ under kjønn.

 

Forsvaret

Avsluttet.

Forsvaret har satt seg som ambisjon å utvikle et eget aktivitetsbasert rapporteringsverktøy som måler mobbing og (seksuell)trakassering for å kunne iverksette konkrete og målrettede tiltak både for militært ansatte, sivile og vernepliktige. FFI har gjort forstudie på tematikken på oppdrag fra Forsvaret og utviklet en pilotundersøkelse. Forsvaret er nå i ferd med å gjennomføre selve undersøkelsen og gjøre en siste kvalitetssikring av verktøyet. Informasjonen vi har fått i Vernepliktsundersøkelsen og Medarbeiderundersøkelsen på tematikken har vært generell, mens målsettingen med denne spesifikke undersøkelsen er å bedre kunne identifisere problemområder som trenger tiltak.

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Pågående – i rute.

Arbeids- og sosialdepartementet finansierer en levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø, som gjennomføres av SSB. Denne gjennomføres hvert tredje år, sist i 2016. Det ble tatt inn nye spørsmål i 2016 som omhandler diskriminering ved forfremmelser, bytte av stilling eller lønn. Det ble først spurt om man hadde blitt utsatt for urettferdig behandling, og så spurt om man trodde dette skyldtes alder, kjønn eller innvandrerbakgrunn.

 

Ansvarlig: Alle.

Tiltak 2: Dokumentasjon og formidling

Tiltak

Støtte til Skeivt arkiv, lokalisert ved Universitetet i Bergen.

Status

Avsluttet.

Midler til Skeiv arkiv og ansvar for drift er overført til Univer.sitetet i Bergen.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet.