Bufdir jobber for å bedre levekårene og livskvaliteten til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner (lhbtiq). 

Visjonen er et samfunn med full aksept, respekt og åpenhet, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika.

Arbeidet på lhbtiq-feltet inngår i Budfirs øvrige arbeid for likestilling og inkludering. Bufdirs mål er å hindre diskriminering og bidra til likestilling på grunnlagene kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika og etnisitet og livssyn.

Bufdirs viktigste oppgaver på lhbtiq-feltet er å:

  • Koordinere og implementere handlingsplanen:Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020
  • Systematisere, forvalte og spre kunnskap om lhbtiq-fagfeltet: Vi gir veiledning, råd og kunnskap til forvaltningen, organisasjoner og virksomheter som yter tjenester til befolkningen
  • Være et knutepunkt for kompetanse om lhbtiq-spørsmål, i samarbeid med andre sektormyndigheter, forskere og interesseorganisasjoner: Målet er likeverdige offentlige tjenester til hele befolkningen
  • Holde oss selv og våre samarbeidspartnere oppdatert på fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt: En viktig del av dette arbeidet er å sette i gang og følge opp forskningsprosjekter, utvikle indikatorer, være en pådriver for lhbtiq-perspektivet i utvikling av ny politikk, bidra med foredrag, og delta på lokale, nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer

Les mer om arbeidet på lhbtiq-feltet