Skeiv teori eller queer-teori (av engelsk queer theory) er en fellesbetegnelse på tenke- og analysemåter som utfordrer og problematiser den måten vi forstår og uttrykker kjønn og seksualitet på. Begrepet er en paraplybetegnelse for ulike og til dels motstridende strømninger som oppsto i universitetsmiljøer i USA rundt 1990, og som siden er blitt et viktig perspektiv innenfor internasjonal kjønnsforskning.

Skeiv teori vil bort fra fortolkninger av andre kulturer og tidligere tidsepoker som tar utgangspunkt i vår egen forståelse av homo- og heteroseksualitet. Videre er skeiv teori skeptisk til identitetskategorier som lesbisk og homofil også når de anvendes i vårt eget samfunn i dag. I stedet for å finne seg i å bli satt i bås som homofil, lesbisk eller bifil, bør folk prøve å bryte ned båstenkningen og finne nye måter å forstå og uttrykke kjønn og seksualitet på.

Skeiv teori og aktivisme har vært opptatt av å synliggjøre fenomener som bryter med det som blir sett på som normalt, naturlig, normativt, heteroseksuelt og streit. Dette gjelder særlig praksiser og miljøer som bryter med inndelingen av mennesker i to gjensidig utelukkende kjønnskategorier (mann og kvinne), for eksempel ulike former for drag og transvestisme. Det gjelder også seksualitets- og samlivsformer som bryter med det som av folk flest anses som normalt, naturlig og moralsk.

Se også: Skeiv, Queer, Streit, Heteronormativitet, Drag, Transvestitt, Seksuelle minoriteter, Androgyn

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015