Regjeringen har som mål å sikre lhbti-personers rettigheter, og å motvirke diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Forskning viser at det fremdeles er behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger og bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot disse gruppene. Regjeringen har som mål å sikre lhbti-personers rettigheter, og å motvirke diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. På denne bakgrunn har regjeringen utarbeidet en handlingsplan for perioden 2017-2020, som skal medvirke til at lhbti-personer skal kunne oppleve samfunnet som trygt og inkluderende. Planen har følgende tre innsatsområder: trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

76 s., utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet i 2016.