Redegjørelsen skal publiseres i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument (årsrapport, på nettsiden eller lignende). Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig dokument, må det henvises/lenkes til i årsberetningen.

Redegjørelsen skal utformes på en slik måte at dere ikke røper personlige forhold ved enkeltansatte. 

 

Del 1 - faktisk tilstand for kjønnslikestilling

I del én er det bare forskjeller mellom kvinner og menn dere skal redegjøre for. Tallene skal dere ha kartlagt som en del av aktivitetsplikten.

Hvert år skal dere redegjøre for forskjeller mellom kvinner og menn i

Annethvert år (minimum) skal dere redegjøre for

De årene dere ikke kartlegger lønn eller ufrivillig deltid kan dere gjenbruke eller henvise til tallene fra fjorårets redegjørelse.

I tillegg til å oppgi selve tallene, bør dere beskrive hvordan dere vurderer tallene i forhold til tidligere år. Dere kan også beskrive strukturelle årsaker til eventuelle kjønnsforskjeller, men dere skal ikke skrive om personlige årsaker til at ansatte jobber deltid e.l.   

Dere kan (frivillig) redegjøre for kjønnsforskjeller i for eksempel rekruttering, lønnsvekst, videreutdanning, sykefravær, fravær grunnet sykt barn og arbeidstid. Offentlige virksomheter og større private virksomheter bør inkludere noen av disse tallene i redegjørelsen.

Hvordan redegjøre for lønnsforskjeller?

 

Del 2 - hvordan dere arbeider med likestilling og diskriminering

Her skal dere beskrive hvordan dere overholder aktivitetsplikten - altså hvordan dere jobber aktivt med å fremme likestilling og forhindre diskriminering etter arbeidsmetoden. I del 2 handler det om mer enn bare kjønn. Her skal dere redegjøre for hvordan dere jobber mot diskriminering og for likestilling på alle de ulike grunnlagene og områdene som er nevnt i loven. 

Redegjørelsens del to skal inneholde en beskrivelse av:

Jobber du i det offentlige? Da har dere også en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet dere gjør som offentlig myndighet (i arbeidet med tjenester, tiltak, kommunikasjon osv.) Les mer i Bufdirs ARP-veileder for offentlige myndigheter.

Hvor skal redegjørelsen publiseres og sendes inn?
Hvor mye må vi skrive?
Hva skjer hvis vi ikke redegjør eller skriver for lite?
Når skal vi kartlegge og redegjøre?
Hvorfor skal vi redegjøre?
Hvorfor kan vi ikke publisere tall på etnisitet, funksjonsnedsettelse og skeive?
Sist faglig oppdatert 01. October 2021