Bufdir gir anbefalinger om prioriteringer når det gjelder tilbudet ved krisesentrene i kommunene under koronapandemien. For å sikre en helhetlig tilnærming til risikobildet, er det behov for nasjonale føringer om prioriteringer i tilbudet og for ivaretakelse av ansatte og brukere.

Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud til sine innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. krisesenterloven § 1. 

Til deg som er voldutsatt

Krisesentertilbudet skal være tilgjengelig for deg som er utsatt for vold i nære relasjoner, også under koronapandemien. Krisesentrene er åpne, men ettersom sentrene kan ha færre på jobb på grunn av ansatte i karantene eller med omsorg for barn, kan muligheten for et beskyttet botilbud være noe begrenset. For å redusere risiko for smitte på krisesenteret vil dagtilbudet/samtaler først og fremst bli gitt på telefon.

Ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter dersom du har behov for det. Oversikt over landets krisesentertilbud finner du her.

Du kan også ringe Vold- og overgrepslinjen 116 006.  De har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Nærmere om prioriteringer i krisesentertilbudet i kommunen

Både iverksatte tiltak og økning i antall smittede vil få innvirkning på bemanning og kapasiteten ved krisesentrene. For å redusere risiko og eksponering for smitte på krisesenteret, vises til generelle råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Botilbudet

Ved behov for å redusere antall beboere (voksne og barn) på senteret på grunn av bemanningssituasjonen anbefales følgende tiltak:

  • Botilbud gis til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse. Brukere med barn bør være en prioritet.
  • I samarbeid med politiet vurderes om voldsutsatte kan få andre beskyttelsestiltak enn beskyttet krisesentertilbud i en periode, som for eksempel voldsalarm, besøksforbud for potensiell voldsutøver, eller andre tiltak i hjemmet. Gjelder både nye brukere og brukere som allerede bor på senteret.
  • Legge til rette for at barn som bor på krisesenter får opprettholdt skoletilbud gjennom digitale løsninger

Dagtilbud/samtaletilbud/telefonvakt

Det kan være vanskelig å opprettholde et ordinært dagtilbud under pandemien, både på grunn av bemanningssituasjonen og behov for å begrense smittefaren. Følgende tiltak anbefales:

  • Dagtilbud/samtaletilbud gis på telefon
  • Ingen gruppetilbud og felles aktiviteter for brukere
  • Møter med andre hjelpeinstanser sammen med bruker foretas på telefon
  • Døgnbemannet telefonvakt opprettholdes

Kontaktinformasjon Bufdir

Tove Bruusgaard tove.bruusgaard@bufdir.no 

Tlf.: 46618101