Her er oppdatert koronainformasjon per 16.desember 2021 for kommunenes krisesentertilbud.

Regjeringen har innført nye, strengere nasjonale tiltak, etter råd fra helsemyndighetene, som gjelder fra om med 15.12.21.

Regjeringen er opptatt av å skjerme barn, unge og sårbare grupper. En del av tiltakene gjelder derfor ikke kommunenes krisesentertilbud, som er definert som kritisk samfunnsfunksjon under pandemien.

Her er mer informasjon om de nasjonale smitteverntiltakene

Se også informasjon på Helsenorge.no


Det kan også være innført regionale og lokale tiltak. Vi minner om viktigheten av å ha jevnlig kontakt med kommunens smittevernmyndigheter, da krisesentrene er en kritisk samfunnsfunksjon under pandemien. 

Bufdir har utarbeidet et informasjonsskriv om tilstedeværelse og fysiske møter for tjenester av betydning for utsatte barn og unge. Krisesentrene har både utsatte barn og voksne som primærmålgruppe, ikke kun utsatte barn og unge. Mye av essensen i denne anbefalingen kan likevel overføres til sentrene. I anbefalingene under er det trukket ut deler av skrivet som også gjelder sentrene.

Voldsutsatte skal ha et tilbud
Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud til utsatte for vold i nære relasjoner, både kvinner, menn og barn.

Dette innebærer at kommunen må sørge for at informasjon om krisesentrenes tilbud når ut til alle voldsusatte, samt øvrige tjenester og privatpersoner som kan komme i kontakt med utsatte for vold og overgrep. Under den vedvarende pandemien med bekymringer og innskrenkninger i folks liv, og anbefalinger om redusert sosial kontakt er dette særlig viktig.

Ved mangel på personell
Mange sentre kan oppleve redusert bemanning pga. sykdom og karantene som følge av det ekstra smittsomme omikronviruset. I en slik situasjon skal krisesentrene prioriteres på linje med barnevern og helsetjenesten, og det kan være behov for at kommunen bistår med midlertidig personell med relevant utdanning.

Følgende nasjonale råd og anbefalinger gjelder for krisesentrene:
- Krisesentrene skal ha et normalt, åpent og tilgjengelig dagtilbud og botilbud til voldsutsatte som trenger beskyttelse.
- Ansatte skal holde seg hjemme når de er syke, og teste seg.
- Håndhilsing og klemming skal unngås.
- Anbefaling om 1 meters avstand.
- Ansatte og beboere anbefales å redusere antall nærkontakter.

Nærmere om hjemmekontor og munnbind:
- Anbefalingen om bruk av hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. Krisesentrene er omfattet at dette unntaket.
- Det utelukkes allikevel ikke at noen oppgaver kan utføres hjemmefra, f.eks. interne kontormøter eller samarbeidsmøter.
- Når det er etablert en trygg relasjon mellom bruker og ansatte, kan digital oppfølging være et supplement til fysiske møter, og hvis bruker er vant med bruk av digitale verktøy.
- Det kan være hensiktsmessig å dele ansatte inn i ulike kohorter eller arbeidslag for å minske risikoen for at smitte spres raskt mellom de ansatte. Dette er forenelig med forsvarlighet dersom man utfører de mer administrative oppgavene hjemmefra. For noen tjenester kan det også i noen tilfeller være mulig å møte brukere utendørs med god avstand.
- Hvis ansatte og/eller brukere føler større trygghet ved bruk av munnbind, kan munnbind brukes.
- Munnbind skal brukes hvis ansatte er avhengig av kollektivtransport til og fra jobb
- Munnbind skal brukes når ansatt følger bruker til møter med andre tjenester, også på reisen (gjelder også bruker)

Annet:
- Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
- Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser
- Arrangører skal sørge for en oversikt over hvem som er tilstede og hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
- Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. Alle som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre.


De nye nasjonale påbudene og anbefalingene varer i fire uker fra om med 15.12.21.

Se tidligere dokumenter:

Om tilstedeærelse og fysiske møter for tjenester av betydning for utsatte barn og unge (26.01.21)

En-til-en-samtaler ved Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) (20.01.21)

Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurderinger i forbindelse med pandemien. Vedlegg: Risikovurderingsskjema for krisesentertilbudet (16.09.20)

Ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien (26.03.20)

Viktig at krisesentrene er åpne (25.03.20)

Anbefaling om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien (20.03.20)

Anbefalinger om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud - brev til Fylkesmannsembetene, Vertskommuner for krisesentertilbud, Krisesentrene (20.03.20)

Stengte incestsentre, åpen telefonlinje (19.03.20)