Spørsmålene er i all hovedsak rettet fra kommunal barneverntjeneste til statsforvalterembetene.

Hvordan bør barneverntjenesten ivareta sine ansatte under pandemien? Hva med faren for at vi ansatte smittes og tar med smitte hjem til egen familie?
Føringer fra Bufdir etter nye smittevernråd i januar
Hva må gjøres før eventuell nedstengning i tjenestetilbud til barn og unge?
Kan fylkesmannen pålegge kommuner å samarbeide under koronapandemien?
Kan ansatte i barnevernet gå på hjemmebesøk og ha fysiske møter med barn og foreldre?
Skal samvær i barneverntjenesten gjennomføres som vanlig?
Kan barnevernet svare på alle henvendelser fra barn som er bekymret?
Hvordan skal fosterforeldre forholde seg til samvær for å begrense smitte?
Hva skjer hvis mange ansatte i barnevernet blir syke eller satt i karantene?
Hva innebærer det at ansatte i barnevernet og krisesentre har en kritisk samfunnsfunksjon?
Har Bufdir laget noen egne retningslinjer for bruk av digital kommunikasjon i barnevernet?
Bør barneverntjenesten gi foreldrene informasjon om hvordan barn i fosterhjem har det?
Hvordan skal lovkravene til tilsyns- og oppfølgingsbesøk i fosterhjem og institusjon følges opp under koronapandemien?
Må akuttplasserte barn flytte hjem hvis barneverntjenesten på grunn av koronapandemien ikke får utredet og lagt fram sakene for fylkesnemnda innen fristene i barnevernloven?
Published 02. April 2020
Updated 22. March 2021