Her har vi samlet viktig informasjon om koronasituasjonen for dere som jobber i barnevernet i kommunen.

2021:

2020:

Krav om politiattest

Råd til barneverntjenestene om dialog i forkant av samvær

Bufdir har i tidligere skriv til kommunene understreket at foreldre og barn retts til samvær etter en omsorgsovertakelse gjelder også under pandemien, forutsatt at alminnelige smittevernråd overholdes. 

Se veilederen Retten til samvær og kontakt og de nye koronatiltakene (bufdir.no)

Bufdir har hatt en dialog med brukere/brukerorganisasjoner om deres erfaringer med tilbudene på barnevern- og fosterhjemsområdet under pandemien. De formidler gode erfaringer, men også utfordringer blant annet at

  • det er vanskelig å få en god felles forståelse av betydningen av at det legges til rette for samvær og kontakt
  • det er ulikhet i barneverntjenestenes forståelse og praksis
  • fosterbarn og foreldres rett til samvær og kontakt blir ofte ikke ivaretatt på en tilstrekkelig god måte, og at
  • barneverntjenesten, foreldre og fosterforeldre kan vurdere smittevernrådene- og restriksjonene ulikt, f.eks. besøk- og reiserestriksjoner, og dermed vurdere muligheten for gjennomføring av samvær ulikt.

Erfaringene fra brukerne tyder på at det er behov for veiledning

Samvær

Bufdir vil igjen understreke at samvær etter barnevernloven skal gjennomføres, forutsatt at alminnelige smittevernråd overholdes. For at barnets og forelderens rett til samvær skal kunne avlyses eller begrenses, må det ut fra konkrete smitteverngrunner, være strengt nødvendig og forholdsmessig.

For at retten skal være reell, må barneverntjenesten vurdere muligheten for å gjennomføre samvær konkret i den enkelte sak, og bør også vurdere om det kan iverksettes tiltak som kan sikre kontakt eller et nytt samværstidspunkt, dersom enkelte samvær må avlyses.

Legg til rette for dialog

Brukerorganisasjonenes råd til barneverntjenestene er å legge til rette for dialog. Dialog er viktig for å sikre rettighetene til barna, foreldrene og fosterforeldrene. Dialog er også viktig for å skape trygghet for alle.

De framholder at barneverntjenestene bør ta initiativ og fasilitere en dialog med foreldre og fosterforeldre om hvordan samvær kan gjennomføres på en betryggende måte for alle involverte, evt. hvilke tiltak som kan gjøres når et samvær må utsettes eller kanselleres. Direktoratet minner om at eventuell avlysning av samvær skal godt begrunnes og dokumenteres.

Brukerorganisasjonenes råd til barneverntjenestene er enkle og gode

Snakk om samvær og smittevern

Det er viktig at foreldre og fosterforeldre kjenner den andre parts tanker rundt smittevern og enes om noen smitteverntiltak som gjør det mulig å få til samvær og mulig å overholde av alle parter under samværet.

  • Kan samværet gjennomføres ute?
  • Kan de som skal være på samvær begrenser sosiale kontakter i perioden før samvær?
  • Mange har familie og nettverk de også må ta hensyn til.

Snakk om alternative måter å holde kontakt på om samværet må utsettes eller avlyses

Det er viktig å snakke om hvordan det legges til rette for annen kontakt og/eller finne et nytt tidspunkt som erstatter samværet som må utsettes pga. karantene eller sykdom.

  • Snakk med barnet og foreldre om det finnes andre måter å holde kontakten og holde hverandre oppdatert – f. eks om de kan ha samtaler på digitale plattformer, kan sende hverandre bilder som forteller hva se gjør og har foretatt seg siden sist.
  • Kan de finne et nytt tidspunkt som erstatter samværet som måtte utsettes?

Vær raus

Det er viktig å snakke om at det å leve i en pandemi er utfordrende for alle.

  • Snakk om hvordan det oppleves og at det er viktig å ha respekt og forståelse for at vi alle handler ulikt, utfra ulike forutsetninger.

Spørsmål og svar

Spørsmålene er i all hovedsak rettet fra kommunal barneverntjeneste til statsforvalterembetene.

Hvordan bør barneverntjenesten ivareta sine ansatte under pandemien? Hva med faren for at vi ansatte smittes og tar med smitte hjem til egen familie?
Føringer fra Bufdir etter nye smittevernråd i januar
Hva må gjøres før eventuell nedstengning i tjenestetilbud til barn og unge?
Kan fylkesmannen pålegge kommuner å samarbeide under koronapandemien?
Kan ansatte i barnevernet gå på hjemmebesøk og ha fysiske møter med barn og foreldre?
Skal samvær i barneverntjenesten gjennomføres som vanlig?
Kan barnevernet svare på alle henvendelser fra barn som er bekymret?
Hvordan skal fosterforeldre forholde seg til samvær for å begrense smitte?
Hva skjer hvis mange ansatte i barnevernet blir syke eller satt i karantene?
Hva innebærer det at ansatte i barnevernet og krisesentre har en kritisk samfunnsfunksjon?
Har Bufdir laget noen egne retningslinjer for bruk av digital kommunikasjon i barnevernet?
Bør barneverntjenesten gi foreldrene informasjon om hvordan barn i fosterhjem har det?
Hvordan skal lovkravene til tilsyns- og oppfølgingsbesøk i fosterhjem og institusjon følges opp under koronapandemien?
Må akuttplasserte barn flytte hjem hvis barneverntjenesten på grunn av koronapandemien ikke får utredet og lagt fram sakene for fylkesnemnda innen fristene i barnevernloven?