Dato: 20.03.20
Mottaker: Bufetats regioner
Kopi: Landets Fylkesmannsembeter/ Barne-og familiedepartementet
Fra: Anders Henriksen, (e.f) avdelingsdirektør Bufdir/ Christin Nicolaysen Dietrichson, seniorrådgiver Bufdir

Etter barneloven § 43a kan domstolen fastsette at samvær mellom barnet og dets foreldre bare skal skje på bestemte vilkår, herunder at samvær skal være underlagt tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson. Om offentlig oppnevnt tilsynsperson ikke kan være tilstede, vil samværet mellom barnet og dets forelder ikke kunne gjennomføres.

Barn og foreldre har rett til samvær etter barneloven, henholdsvis §§42 og43. Retten er også nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om rett til og respekt for privatliv og familieliv og Barnekonvensjonen artikkel 9.

EMK artikkel 8 er den sentrale bestemmelsen som beskytter barn og forelders rett til å ha kontakt med hverandre. Det å hindre kontakten mellom barnet og dets forelder betraktes som et "inngrep" i retten til familieliv. I praksis fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) er det slått fast at avskjæring av samvær er et inngrep som må være "nødvendig i et demokratisk samfunn" for å være i overensstemmelse med konvensjonen.

Også FNs barnekonvensjon beskytter barnets rett til samvær med sine foreldre. Etter konvensjonens artikkel 9 skal medlemsstatene sikre barn rett til å opprettholde regelmessig personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldre, med mindre dette strider mot barnets beste.

Samvær skal gjennomføres

Utgangspunktet er at samværene skal gjennomføres i samsvar med påleggene gitt av domstolen. Skal barnets og forelderens rett til samvær begrenses, må det foretas en streng nødvendig-og forholdsmessighetsvurdering.

Pålegg eller anbefalinger fra smittevernmyndighet om å begrense/ stoppe driften hos de aktører som gjennomfører tilsyn, må selvsagt etterkommes. Slike begrensninger vil være forholdsmessige og «nødvendige i et demokratisk samfunn».

Helsedirektoratet har, med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer vedtatt å stenge en rekke private virksomhetersom ligger utenfor spesialisthelsetjenesten, blant annet fysioterapeuter, manuellterapeut, kiropraktorer, psykologer, fotterapeuter, logopeder. Vedtaket gjelder også andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Helsedirektoratet/ FHI (smittevernmyndigheten) har også gitt generelle anbefalingene til alle borgere om å begrense kontakten seg imellom (se FHI sine hjemmeside «råd og tiltak for befolkningen generelt»)

Tilsynsordningen omfattes ikke av Helsedirektoratets vedtak. Tilsynet, slik vi vurderer det, må kunne gjennomføres med mer enn to meter avstand mellom tilsynsfører og biologisk foreldre/ barn. Barnet og dets foreldre vil være i tett kontakt, men det vil ikke gjelde tilsynsfører. For øvrig må det legges til grunn at de generelle anbefalingene fra helsemyndigheten følges.

Enn så lenge har smittevernmyndigheten eller andre fagetater ikke frarådet denne typen aktivitet, slik at tilsynene inntil videre må kunne gjennomføres.

Direktoratet vil minne om at familievernet og samværsforelderen står fritt til avtale at samvær skal utsettes, og familievernkontoret kan ha en dialog med foreldrene om dette.