Dato: 02.04.2020
Mottaker: Fylkesmannsembetene
Kopi: Fylkesnemndene
Fra: Anders Henriksen (e.f) avdelingsdirektør Bufdir, Jan Faller spesialrådgiver Bufdir

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tidligere understreket at samvær etter barnevernloven som hovedregel skal gjennomføres som vanlig under koronapandemien. Vi har også uttalt at det samme må være utgangspunktet for samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a. Direktoratet har etter dette gjennomført en undersøkelse av status i barneverntjenestene under koronapandemien. Her fremkommer det, av de 230 svarene som er avgitt, at 34 % av tjenestene i liten eller ingen grad gjennomfører samvær. 46 % gjennomfører i noen grad samvær, mens 21 % i stor grad gjennomfører samvær.

Samvær skal som hovedregel gjennomføres som normalt

Foreldre og barn har en rett til samvær etter en omsorgsovertakelse. Dette er en rettighet som er beskyttet i norsk lov og i den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Etter direktoratets syn er det per i dag ikke noe som tilsier at det på generell basis kan gjøres inngrep i foreldres rett til samvær med sine barn etter en omsorgsovertakelse.

Vi vil understreke at samvær etter barnevernloven inntil videre skal gjennomføres, forutsatt at alminnelige smittevernråd overholdes. Vi viser i den sammenheng til informasjon på Folkehelseinstituttets internettsider. Her fremgår det at familier som bor sammen kan omgås som normalt. Dette må også være utgangspunktet for barn som har tilknytning til to hjem fordi de bor i fosterhjem.

Når det gjelder samvær hvor en person i familien har symptomer på luftveisinfeksjon, viser vi igjen til Folkehelseinstituttets sider. Her fremgår det at dersom en person i en familie har luftveisinfeksjon (forkjølelsessymptomer), men ikke har fått påvist Covid-19, skal vedkommende holde seg hjemme, mens familiens øvrige medlemmer kan leve som normalt. Dette innebærer at et samvær ikke bør avlyses uten videre fordi et medlem i fosterfamilien eller en av foreldrene har luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist Covid-19. I en slik situasjon bør barneverntjenesten og foreldrene ha en dialog om det bør være samvær og hvordan det kan gjennomføres. Vi vil likevel bemerke at det må utvises særlig forsiktighet dersom enten foreldre, fosterforeldre eller barnet selv har økt risiko for alvorlig koronavirussykdom, slik dette er definert av FHI.

Dersom samvær ikke kan gjennomføres som planlagt og ved fysiske møter, må det legges til rette for annen kommunikasjon gjennom fjernmøter eller lignende.

Dersom det er tvil eller uenighet om hvorvidt et samvær kan gjennomføres, bør barneverntjenesten søke råd hos lokal smittevernmyndighet. Det er i den forbindelse viktig at barneverntjenesten formidler at samvær en rett for barn og foreldre, som ikke kan begrenses med mindre det er et forholdsmessig inngrep.

Samvær og lokale karanteneregler

Enkelte kommuner har innført karanteneregler som går lenger enn hva nasjonale myndigheter anbefaler. Slike lokale karantebestemmelser kan skape problemer når samvær skal gjennomføres. Vi vil i den sammenheng vise til Helse- og omsorgsdepartementets Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. I punkt 3 understrekes det at det bør unngås tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

Vi vil igjen minne om at samvær etter en omsorgsovertakelse er en rettighet som er beskyttet av den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Etter direktoratets syn kan det stilles spørsmål ved om lokale karantenebestemmelser i dagens situasjon er forholdsmessig og nødvendig, slik at det er adgang til å gripe inn i denne rettigheten. Det bør i alle tilfeller vurderes nøye om det skal gjøres unntak fra lokale karantenebestemmelser slik at samvær kan gjennomføres.

Samvær under tilsyn Det er flere aktører som tilbyr egne samværslokaler og tilsynspersoner. Denne virksomheten, hvor det kan være en rekke personer inn og ut av de samme lokalene i løpet av en dag, reiser enkelte særlige smittevernspørsmål. Spørsmål knyttet til driften av slike samværssteder bør rettes til lokale smittevernmyndigheter.

Vi vil ellers vise til de rådene som er gitt av Folkehelseinstituttet, og særlig til Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter:

Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

Når det gjelder tilsyn som utføres utenfor særlige samværslokaler, skal dette gjennomføres som vanlig, under forutsetning av at vanlige karantenebestemmelser og smittevernråd overholdes.