Dato: 24.03.2020
Mottaker: Regionene i Bufetat
Kopi: Barne- og familiedepartementet, Landets fylkesmannsembeter, Barne- og familieetaten, Oslo kommune Statens, helsetilsyn, KS, NHO Service og Handel, Virke ideell, Abelia
Fra: Anders Henriksen (e.f) avdelingsdirektør Bufdir, Marianne Føyn Berge seniorrådgiver Bufdir

Vi viser til henvendelser fra enkelte institusjoner om krav til politiattest i en krisesituasjon. Det stilles spørsmål ved om vikarer, som har godkjent politiattest fra tilsvarende virksomhet, vil kunne jobbe ved institusjonen inntil det kan fremlegges politiattest.

Alle som skal ansettes i barnevernet skal legge frem politiattest

Alle som skal ansettes i barnevernet skal legge frem politiattest. Dette følger av barnevernloven § 6-10. jf. forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskriften § 5.

Formålet med politiattest er å gi barn beskyttelse mot overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse samt å bidra til å øke tillit til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer. Se retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven- Q -34/11.

I vår tolkningsuttalelse fra 7. februar 2016  har vi omtalt innhenting av ny politiattest ved skifte av arbeidssted eller ved skifte av arbeidssted innen samme organisasjon. Her står det blant annet at når plikten er knyttet til "ansettelse", er det naturlig å forstå dette begrepet på samme måte som arbeidsmiljølovens begrep, det vil si som den handlingen som gjør at man inngår i et arbeidsforhold. Det er i overensstemmelse med den forståelse som er lagt til grunn i retningslinjene.2 Dersom det skjer en ny ansettelse, inntrer pliktene i barnevernloven § 6-10. Det vil normalt være en nyansettelse når arbeidstakeren skifter arbeidssted innen samme organisasjon.

Krav til politiattest gjelder også i dagens situasjon

Vi er nå i en situasjon der myndighetene har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19 viruset. Vi må være forberedt på at både iverksatte tiltak og økning i antall smittede vil få innvirkning på bemanning og kapasitet i det kommunale og statlige barnevernet. Tilsvarende gjelder i private tiltak som leverer barneverntjenester. Til tross for denne situasjonen er direktoratet svært opptatt av at de mest sårbare barna skal være trygge og godt ivaretatt. Formålet med politiattest er like viktig å ivareta i dagens situasjon som i en normal situasjon.

Stortinget har i dag behandlet midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). Loven åpner for at regjeringen i midlertidige forskrifter kan utfylle, supplere eller fravike lover som følger av en liste i lovens § 2, så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål. Barnevernloven er en av de lovene som følger av denne listen og kravet til politiattest har vært løftet frem som et område hvor det i en krisesituasjon vil kunne bli behov for å ansette personer svært raskt og at kravet til politiattest da kunne virke som et hinder. Foreløpig er det ikke gitt noen midlertidig forskrift som gir unntak fra kravene om politiattest.

Direktoratet er kjent med at politiet i den nåværende situasjonen prioriterer å utstede politiattest til ansatte i barnevernet. På politiets nettsider står det at saksbehandlingen for de prioriterte sakene er ca. 1 dag.3 Vi mener god planlegging av bemanningssituasjonen, og den svært korte saksbehandlingstiden hos politiet, gjør at det ikke vil være behov for å gjøre unntak fra kravene til politiattest etter barnevernloven § 6-10, for å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud til barn og unge i barnevernet. Alle som skal ansettes i barnevernet skal fortsatt legge frem politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder, jf. barnevernloven § 610, jf. forskriften § 5. Som følge av dette vil det ikke være anledning til å la vikarer, som har godkjent politiattest fra tilsvarende virksomhet, begynne å arbeide ved en institusjon i påvente av å ferdigbehandle politiattesten.

Vi vil for øvrig informere om at direktoratet har en egen temaside om koronasituasjonen på bufdir.no. Her er det blant annet informasjon om søknad om politiattest.